Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3669-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  201925 
(151)  Dátum zápisu  10.02.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  06.12.2011 
(210)  Číslo prihlášky  3669-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.12.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.11.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.05.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 02, 17 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Tmel na pneumatiky, tmel na opravy rozbitých predmetov, spojovacia pasta, lepidlá iné ako kancelárske a pre domácnosť, lepidlá na obuv, lepidlá na papierové tapety, lepidlá na plagáty, lepidlá škrobové okrem kancelárskych lepidiel a lepidiel pre domácnosť, lepidlá, tmely, spojivá na obkladačky, lepidlá na kožu, lepivé prípravky na ošetrenie stromov, aerosóly.
02 - Tmel sklársky, lepidlá do farieb, akrylátové farby.
17 - Materiály na tesnenie a izoláciu, polyuretánové peny. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.22, 26.04.24, 27.05.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Den Braven Czech and Slovak a.s.; Úvalno 353, 793 91 Úvalno; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Patentová a známková kancelária, Dolanská Elena, RNDr.; Krásnohorská 3, 851 07 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  06.12.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.11.2002 11/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.05.2003 05/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.04.2012 04/2012 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.04.2012 04/2012 PC3M
 
POZ 3669-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3669-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.12.2001 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 06.12.2001 Typ Doručené
1b Plná moc 06.12.2001 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 04.01.2002 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.01.2002 Typ Platba
4 výsledok rešerše 09.08.2002 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 09.08.2002 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.02.2003 Typ Odoslané
7 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 19.10.2011 Typ Doručené
8 Sprievodný list 20.10.2011 Typ Doručené
9 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 20.10.2011 Typ Doručené
9a Doklad o podniku/podnikateľovi 20.10.2011 Typ Doručené
10 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 18.11.2011 Typ Doručené
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.11.2011 Typ Platba
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.11.2011 Typ Platba
13 vyžiadanie poplatku 01.12.2011 Typ Odoslané
14 vyžiadanie poplatku za obnovu 01.12.2011 Typ Odoslané
15 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 30.11.2011 Typ Platba
16 Plná moc 29.11.2011 Typ Doručené
17 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 06.12.2011 Typ Odoslané
18 Odpoveď na správu úradu 26.01.2012 Typ Doručené
18a Plná moc 26.01.2012 Typ Doručené
18b Doklad 26.01.2012 Typ Doručené
19 všeobecný referátnik 16.02.2012 Typ Odoslané
20 dodatok k osvedčeniu OZ 12.03.2012 Typ Odoslané
21 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 08.08.2012 Typ Odoslané
22 vnútrospisový list 06.09.2012 Typ Interné listy
23 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 13.04.2021 Typ Doručené
POZ 3669-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 15.02.2012 Den Braven Czech and Slovak a.s. Den Braven Czech and Slovak, s. r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 15.02.2012 Patentová a známková kancelária, Dolanská Elena, RNDr. Patentová a známková kancelária, Dolanská Elena, RNDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku