Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3660-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  202273 
(151)  Dátum zápisu  05.03.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  06.12.2021 
(210)  Číslo prihlášky  3660-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.12.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  76/267, 775 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.06.2001 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.12.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.06.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Meniče a meniče prúdu; neprerušiteľné zdroje prúdu; zdroje prúdu; analógové zdroje prúdu; kompaktné zdroje prúdu PCI; modulové zdroje prúdu; vstupné zdroje prúdu; zdroje striedavého a rovnosmerného prúdu; zdroje rovnosmerného prúdu; zdroje prúdu OEM; zákaznícke zdroje prúdu; meniče rovnosmerného prúdu; regulačné jednotky napätia; regulátory zaťaženia; meniče elektrického prúdu; usmerňovače; systémové kontrolné zariadenia do elektrární na výrobu rovnosmerného prúdu; jednotky na vedenie prúdu; rozvodné dosky elektrického prúdu pre telekomunikácie; rozvodné jednotky na dodávky elektrického prúdu; poistkové dosky fungujúce ako prerušovače; rozvodné dosky; nabíjačky akumulátorov/batérií; elektronické meniče prúdu pre spotrebné výrobky; elektronické meniče prúdu pre palivové články, fotoelektrické články a mikroturbíny; regulátory napätia; ovládacie spínače; elektronické vedenie motorového pohonu; pohon výťahu; elektronické pohony žeriavov a zdvíhacích zariadení; upravovače prúdu; elektronické nastaviteľné a rýchlostné pohony a spájacie články vírivého prúdu, ktoré regulujú a riadia rýchlosť a výkon elektrických motorov; upravovače silnoprúdového vedenia; pohony motorov s izoláciami porúch; ovládače pohonov motorov so striedavým prúdom. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.12, 26.01.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MagneTek, Inc.; N49 W13650 Campbell Drive, Menomonee Falls, Wisconsin 53051; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  06.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.12.2002 12/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.06.2003 06/2003 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.09.2012 09/2012 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.09.2012 09/2012 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
POZ 3660-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3660-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.12.2001 Typ Doručené
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 06.12.2001 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 06.12.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.12.2001 Typ Platba
3 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 17.01.2002 Typ Odoslané
4a Plná moc 06.02.2002 Typ Doručené
4b Doklad o práve prednosti 06.02.2002 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 08.08.2002 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.08.2002 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 22.08.2002 Typ Doručené
7a Plná moc 22.08.2002 Typ Doručené
8 všeobecný referátnik 23.08.2002 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 12.09.2002 Typ Doručené
9a Plná moc 12.09.2002 Typ Doručené
10 pokyn na zverejnenie POZ 17.09.2002 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.03.2003 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.05.2012 Typ Doručené
13 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 24.05.2012 Typ Doručené
14 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 29.05.2012 Typ Platba
15 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.05.2012 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2012 Typ Odoslané
17 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 27.05.2021 Typ Doručené
18 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 17.09.2021 Typ Doručené
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.09.2021 Typ Platba
19 dodatok k osvedčeniu OZ 14.10.2021 Typ Odoslané
POZ 3660-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.07.2012 MagneTek, Inc. MagneTek, Inc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku