Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3659-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  205315 
(151)  Dátum zápisu  10.02.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  12.12.2022 
(210)  Číslo prihlášky  3659-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.12.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  76/419771 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.06.2002 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.11.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.05.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické prípravky, najmä inhibítor proteinázy, ako je inhibítor alfa-1 proteinázy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ARALAST 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Baxalta Incorporated; 1200 Lakeside Drive, Bannockburn, Illinois 60015; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Čermák Jiří, JUDr.; Mudroňova 51, 811 03 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.11.2003 11/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.05.2004 5/2004 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 08.06.2004 6/2004 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.02.2013 2/2013 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.09.2015 9/2015 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 3659-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.12.2002 3 500,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.03.2004 600,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.11.2012 133,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.06.2015 27,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 06.10.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3659-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 12.12.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.12.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.12.2002 Typ Platba
odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 09.01.2003 Typ Odoslané
Plná moc 25.02.2003 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 25.02.2003 Typ Doručené
výsledok rešerše 27.08.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 27.08.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.02.2004 Typ Odoslané
Plná moc 17.03.2004 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 17.03.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode/prechode 17.03.2004 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.03.2004 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 21.04.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 25.10.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 25.10.2012 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.11.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.01.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 15.06.2015 Typ Doručené
Doklad o prevode 15.06.2015 Typ Doručené
Plná moc 15.06.2015 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.06.2015 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 17.08.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 16.11.2017 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.11.2017 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.11.2017 Typ Doručené
všeobecný referátnik 14.12.2017 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 19.04.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 05.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 05.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 06.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 02.11.2022 Typ Odoslané
POZ 3659-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 06.04.2004 Baxter International Inc. Alpha Therapeutic Corporation, A California corporation
2 Zápis alebo zmena zástupcu 06.04.2004 ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s. ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr.
3 Prevod majiteľa 31.07.2015 Baxalta Incorporated Baxter International Inc.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 31.07.2015 Čermák Jiří, JUDr. ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
5 Zmena názvu/mena, adresy zástupcu 13.12.2017 Čermák Jiří, JUDr. Čermák Jiří, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku