Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3653-2004
(111)  Číslo ochrannej známky  210925 
(151)  Dátum zápisu  08.09.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  27.12.2014 
(210)  Číslo prihlášky  3653-2004 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.12.2004 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.06.2005 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.12.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Minerálne vody, nealkoholické nápoje všetkých druhov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ProLinie 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Poděbradka a. s.; Nymburská 239/II, 290 01 Poděbrady; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.; Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.12.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.06.2005 06/2005 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.12.2005 12/2005 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 01.04.2015 04/2015 ND3M
 
POZ 3653-2004
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3653-2004
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.12.2004 Typ Doručené
1a Plná moc 27.12.2004 Typ Doručené
2 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 07.01.2005 Typ Doručené
2a Plná moc 07.01.2005 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.02.2005 Typ Platba
4 vyžiadanie poplatku 19.04.2005 Typ Odoslané
5 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 02.05.2005 Typ Platba
6 výsledok rešerše 12.05.2005 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 12.05.2005 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.09.2005 Typ Odoslané
9 výzva na doplnenie žiadosti o úkon v medzinárodnom registri OZ 18.08.2006 Typ Odoslané
10 Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 17.10.2006 Typ Doručené
11 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 20.10.2006 Typ Doručené
12 rozhodnutie o zastavení konania (§ 51 ods. 7 zákona č. 506/2009 Z. z.) 07.03.2007 Typ Odoslané
13 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 15.12.2014 Typ Doručené
14 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.12.2014 Typ Doručené
14a Plná moc 16.12.2014 Typ Doručené
14b Výpoveď plnej moci 16.12.2014 Typ Doručené
15 vyžiadanie poplatku za obnovu 19.01.2015 Typ Odoslané
16 vyžiadanie poplatku 19.01.2015 Typ Odoslané
17 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 27.01.2015 Typ Platba
18 Výpoveď plnej moci 23.01.2015 Typ Doručené
18a Doklad 23.01.2015 Typ Doručené
19 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.02.2015 Typ Platba
20 dodatok k osvedčeniu OZ 24.02.2015 Typ Odoslané
21 oznámenie o zápise zmeny 13.02.2015 Typ Odoslané
22 Žiadosť o zápis prechodu 11.10.2021 Typ Doručené
22a Výpis z obchodného registra 11.10.2021 Typ Doručené
22b Výpis z obchodného registra 11.10.2021 Typ Doručené
23 vyžiadanie poplatku 14.10.2021 Typ Odoslané
POZ 3653-2004
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 11.02.2015 TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o. Slovakiapatent, patentová a známková kancelária, Kubínyi Peter, Bc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku