Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3647-2004
(111)  Číslo ochrannej známky  211401 
(151)  Dátum zápisu  13.09.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  15.02.2013 
(210)  Číslo prihlášky  3647-2004 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.02.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.06.2005 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.12.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Rádiové stanice cb-rádiostanice (rádiostanice pre občianske pásmo), mobilné rádiostanice, rádiostanice pre námorné účely, radar/laserové detektory, GPS systémy, satelitné navigačné systémy všetkých druhov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.11.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Cobra Electronics Corporation; 6500 West Cortland, Chicago, Illinois 60607; US 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.02.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.06.2005 6/2005 BA3M
2 Zapísané ochranné známky na základe prihlášok ochranných známok vzniknutých premenou ochranných známok spoločenstva 01.12.2005 12/2005 FI3M
3 Obnovené ochranné známky 03.06.2013 6/2013 ND3M
 
POZ 3647-2004
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.01.2005 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.04.2013 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3647-2004
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o premenu CTM na národnú prihlášku 27.12.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výsledok prieskumu - žiadosť o konverziu CTM 30.12.2004 Typ Odoslané
Preklad žiadosti o premenu CTM na národnú prihlášku 11.01.2005 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.01.2005 Typ Platba
Doplnenie materiálov 31.03.2005 Typ Doručené
výsledok rešerše 14.04.2005 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 14.04.2005 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.10.2005 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 01.02.2013 Typ Doručené
Plná moc 01.02.2013 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 01.02.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 01.02.2013 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za obnovu 22.03.2013 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.04.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.05.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.06.2022 Typ Doručené
POZ 3647-2004
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku