Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3638-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  201922 
(151)  Dátum zápisu  10.02.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  03.12.2011 
(210)  Číslo prihlášky  3638-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.12.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.11.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.05.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  10, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  10 - Diagnostické prístroje na lekárske účely, kardiostimulátory, ihly na lekárske účely, načúvacie prístroje pre slabo počujúcich, naslúchadlo pre nedoslýchavých, pesary, teplovzdušné terapeutické zariadenia, katétre, chirurgické dlahy, zdravotná obuv, nosidlá pre pacientov, ortopedické výrobky, kanyly, rukavice na lekárske účely, zariadenia na hygienu a umývanie telesných dutín, popruhy na lekárske účely, zubárske kreslá, vyhrievané podušky elektrické na lekárske účely, chirurgické prístroje a nástroje, chirurgické nite, anestéziologické prístroje, chirurgické kompresory, inkubátory na lekárske účely, lyžičky na odmeriavanie liečiv, zubné prístroje a nástroje, dentálne nite, umelý chrup, elektrokardiogramy, pumpy na lekárske účely, prístroje na vykonávanie krvných skúšok, kreslá na lekárske alebo zubolekárske účely, gastroskopy, hematometre, hydrostatické postele na lekárske účely, inhalátory, dýzy na lekárske účely, urologické prístroje a nástroje, zariadenia na zavádzanie vzduchu alebo látok do telových dutín, UV-lampy na lekárske účely, laser na lekárske účely, dýchacie prístroje, lampy na lekárske účely, rozprašovače na lekárske účely, masážne prístroje, lekárske prístroje a nástroje, nádoby, kazety na lekárske nástroje, umelé končatiny, pôrodnícke prístroje, dávkovače piluliek, tlakomery, kremíkové lampy na lekárske účely, röntgenové zariadenia a prístroje na lekárske účely, rádiologické prístroje na lekárske účely, resuscitačné prístroje, ochranné zariadenia proti röntgenovým lúčom, umelé prsníky, stetoskopy, odsávačky, operačné stoly, zverolekárske prístroje a nástroje, barly, postele, špeciálne, vyrobené na lekárske účely, elektródy na lekárske použitie, skúšobné prístroje na lekárske účely, korzety na zdravotnícke účely, prikrývky elektrické vyhrievacie na lekárske účely, fyzioterapeutické zariadenia, teplomery na lekárske účely.
37 - Dodávky, montáž, údržba a opravy investičných celkov pre zdravotnícke zariadenia.
42 - Odborné poradenstvo zdravotníckej techniky s výnimkou obchodného, technický prieskum, inžinierska činnosť, vývoj a výskum nových výrobkov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  MEDEXIM 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MEDEXIM, spol. s r. o.; Hlboká 58, 921 01 Piešťany; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Beleščák & partneri, Patentová a známková kancelária, Beleščák Ladislav, Ing.; Nám. slobody 6, 921 01 Piešťany; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.12.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.11.2002 11/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.05.2003 05/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 02.03.2012 03/2012 ND3M
 
POZ 3638-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3638-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.12.2001 Typ Doručené
1a Plná moc 03.12.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.12.2001 Typ Platba
3 výsledok rešerše 13.08.2002 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 13.08.2002 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.02.2003 Typ Odoslané
6 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 02.12.2011 Typ Doručené
7 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.12.2011 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku za obnovu 20.12.2011 Typ Odoslané
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.12.2011 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2012 Typ Odoslané
11 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 07.04.2021 Typ Doručené
POZ 3638-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku