Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3637B
(111)  Číslo ochrannej známky  111114B 
(151)  Dátum zápisu  15.10.1941 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  15.10.2021 
(210)  Číslo prihlášky  3637B 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.10.1941 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Parné turbíny, ich súčasti a príslušenstvo, najmä povrchové kondenzátory, tepelné výmenníky a ohrievače napájacej vody, turbogenerátory, elektrické generátory. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Škoda 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Doosan Škoda Power s.r.o.; Tylova 1/57, 301 28 Plzeň; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  253691 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  26. 03. 1942 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ  30.11.2009 
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Čiastočné prevody ochranných známok 08.02.2010 02/2010 PG3M
2 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.04.2011 04/2011 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 05.09.2011 09/2011 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 08.01.2014 01/2014 TC3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 08.01.2014 01/2014 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
POZ 3637B
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3637B
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 13.01.2010 Typ Odoslané
2 Žiadosť o opravu 08.02.2010 Typ Doručené
2a Osvedčenie 08.02.2010 Typ Doručené
3 oprava osvedčenia o zápise OZ do registra 22.02.2010 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.01.2011 Typ Doručené
4a Doklad o podniku/podnikateľovi 24.01.2011 Typ Doručené
4a Plná moc 24.01.2011 Typ Doručené
5 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.01.2011 Typ Platba
6 dodatok k osvedčeniu OZ 09.03.2011 Typ Odoslané
7 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.06.2011 Typ Platba
8 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 08.06.2011 Typ Doručené
8a Plná moc 08.06.2011 Typ Doručené
9 dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2011 Typ Odoslané
10 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.08.2013 Typ Doručené
11 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.08.2013 Typ Doručené
11a Doklad o podniku/podnikateľovi 27.08.2013 Typ Doručené
12 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.09.2013 Typ Platba
13 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.09.2013 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 03.12.2013 Typ Odoslané
15 Notifikácia z OMPI 06.02.2014 Typ Doručené
16 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 18.02.2021 Typ Doručené
17 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 08.09.2021 Typ Doručené
17a Sprievodný list 08.09.2021 Typ Doručené
17b Plná moc 08.09.2021 Typ Doručené
17c Plná moc 08.09.2021 Typ Doručené
18 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 01.10.2021 Typ Doručené
18a Sprievodný list 01.10.2021 Typ Doručené
18b Plná moc 01.10.2021 Typ Doručené
19 dodatok k osvedčeniu OZ 11.10.2021 Typ Odoslané
20 vyžiadanie poplatku za obnovu 07.10.2021 Typ Odoslané
21 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.10.2021 Typ Platba
22 dodatok k osvedčeniu OZ 14.10.2021 Typ Odoslané
POZ 3637B
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.02.2011 ŠKODA POWER s. r. o. ŠKODA POWER a. s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.11.2013 DOOSAN ŠKODA POWER s.r.o. ŠKODA POWER s. r. o.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.11.2013 Doosan Škoda Power s.r.o. DOOSAN ŠKODA POWER s.r.o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 07.10.2021 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o. Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku