Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3636A
(111)  Číslo ochrannej známky  111113A 
(151)  Dátum zápisu  11.10.1941 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  11.10.2021 
(210)  Číslo prihlášky  3636A 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.10.1941 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 07 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Kovy, kovový tovar.
07 - Stroje, s výnimkou parných turbín, ich súčastí a príslušenstva, najmä povrchových kondenzátorov, tepelných výmenníkov a ohrievačov napájacej vody, turbogenerátorov, elektrických generátorov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.05.01, 24.15.11, 26.01.16 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ŠKODA AUTO a.s.; tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  253687 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  26. 03. 1942 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ  23.11.2001 
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Čiastočné prevody ochranných známok 05.02.2002 2/2002 PG3M
2 Obnovené ochranné známky 02.07.2002 7/2002 ND3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.02.2004 2/2004 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.03.2006 3/2006 PC3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 01.03.2007 3/2007 TC3M
6 Čiastočné prevody ochranných známok 08.02.2010 2/2010 PG3M
7 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.07.2010 7/2010 TC3M
8 Obnovené ochranné známky 04.11.2011 11/2011 ND3M
9 Zmeny v údajoch o majiteľoch 08.01.2019 1/2019 TC3M
10 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.03.2020 3/2020 TC3M
11 Obnovené ochranné známky 25.08.2021 16/2021 ND3M
12 Prevody a prechody práv na ochranné známky 24.11.2022 22/2022 PC3M
 
POZ 3636A
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.10.2001 3 000,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.11.2003 200,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.01.2006 600,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.01.2007 200,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 26.06.2009 26,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.04.2010 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.07.2011 132,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.07.2021 133,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.08.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3636A
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
dodatok k osvedčeniu OZ Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 14.12.2000 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.10.2001 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.11.2001 Typ Platba
pokyn na zápis po zverejnení 23.11.2001 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 06.12.2001 Typ Odoslané
pokyn na obnovu zápisu 29.04.2002 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 22.05.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.11.2003 Typ Doručené
Doklad o podniku/podnikateľovi 14.11.2003 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.11.2003 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 17.12.2003 Typ Odoslané
Plná moc 29.12.2005 Typ Doručené
Doklad o prevode 29.12.2005 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 29.12.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.01.2006 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 03.02.2006 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.01.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 11.01.2007 Typ Doručené
Plná moc 11.01.2007 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.01.2007 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 02.02.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 25.06.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 25.06.2009 Typ Doručené
Plná moc 25.06.2009 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 30.06.2009 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 08.09.2009 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 05.11.2009 Typ Doručené
Plná moc 05.11.2009 Typ Doručené
Plná moc 05.11.2009 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 05.11.2009 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 13.01.2010 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 01.04.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 01.04.2010 Typ Doručené
Plná moc 01.04.2010 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.04.2010 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 10.06.2010 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 25.07.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.08.2011 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 10.10.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 22.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 22.10.2018 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 22.10.2018 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 12.12.2018 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 03.01.2019 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 18.07.2019 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 02.12.2019 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 24.01.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 27.01.2020 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 27.01.2020 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 05.02.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 17.02.2021 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 15.07.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 15.07.2021 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.07.2021 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 11.08.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 25.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 25.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.07.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 25.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 25.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 26.07.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 06.09.2022 Typ Odoslané
Informácia z WIPO o zmene vlastníctva MOZ 29.09.2022 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 21.10.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 21.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.10.2022 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 31.10.2022 Typ Odoslané
POZ 3636A
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.11.2003 ŠKODA HOLDING a. s. ŠKODA HOLDING a. s.
2 Prevod majiteľa 18.01.2006 HQU International, a.s. ŠKODA HOLDING a. s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 18.01.2006 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 29.01.2007 Mgr. Lukáš Lorenc, advokát, LORENC IP advokátní a patentová kancelář s.r.o. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
ŠKODA HOLDING a. s. HQU International, a.s.
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.05.2010 ŠKODA INVESTMENT a.s. ŠKODA HOLDING a. s.
6 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 05.12.2018 ŠKODA INVESTMENT a.s. ŠKODA INVESTMENT a.s.
7 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 30.01.2020 ŠKODA INVESTMENT a.s. ŠKODA INVESTMENT a.s.
8 Prevod majiteľa 28.10.2022 ŠKODA AUTO a.s. ŠKODA INVESTMENT a.s.
9 Ukončenie zastupovania 28.10.2022 LORENC IP, advokátní a patentová kancelář s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku