Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3632-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  201920 
(151)  Dátum zápisu  10.02.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  03.12.2011 
(210)  Číslo prihlášky  3632-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.12.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.11.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.05.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  36 - Služby v oblasti finančníctva a peňažníctva, finančné informácie, finančné poradenstvo, finančné konzultačné služby, prenájom nehnuteľností, obchodovanie s cennými papiermi, obstarávanie vydávania cenných papierov, obstarávanie splácania cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich, faktoring a forfaiting, sprostredkovateľská činnosť v oblasti finančníctva. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ACROSS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Across Finance, A.s.; Zochova 3, 811 03 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.12.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.11.2002 11/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.05.2003 05/2003 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.06.2003 06/2003 TC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.11.2006 11/2006 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 04.01.2012 01/2012 ND3M
6 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.12.2016 12/2016 TC3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.12.2016 12/2016 PC3M
 
POZ 3632-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3632-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.12.2001 Typ Doručené
1a Plná moc 03.12.2001 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 27.12.2001 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.01.2002 Typ Platba
4 výsledok rešerše 13.08.2002 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 13.08.2002 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.02.2003 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.03.2003 Typ Doručené
8 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.04.2003 Typ Platba
9 dodatok k osvedčeniu OZ 16.04.2003 Typ Odoslané
10 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.09.2006 Typ Doručené
11 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.09.2006 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 06.10.2006 Typ Odoslané
13 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 13.10.2011 Typ Doručené
14 vyžiadanie poplatku za obnovu 27.10.2011 Typ Odoslané
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.11.2011 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 29.11.2011 Typ Odoslané
17 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 05.08.2016 Typ Doručené
18 Žiadosť o zápis prevodu 05.08.2016 Typ Doručené
19 Doplnenie materiálov 10.08.2016 Typ Doručené
19a Plná moc 10.08.2016 Typ Doručené
19b Doklad o prevode 10.08.2016 Typ Doručené
20 vyžiadanie poplatku 26.08.2016 Typ Odoslané
21 vyžiadanie poplatku 26.08.2016 Typ Odoslané
22 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.09.2016 Typ Platba
23 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 20.09.2016 Typ Platba
24 dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2016 Typ Odoslané
25 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Typ Doručené
25a Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
25b Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Typ Doručené
26 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 07.04.2021 Typ Doručené
POZ 3632-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.04.2003 Across Investment Services, o. c. p., a. s. G+M Group , o. c. p., a. s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 29.09.2006 Across Wealth Management, o.c.p., a. s. Across Investment Services, o. c. p., a. s.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 15.11.2016 Across Wealth Management, o.c.p., a. s. Across Wealth Management, o.c.p., a. s.
4 Prevod majiteľa 15.11.2016 Across Finance, A.s. Across Wealth Management, o.c.p., a. s.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 15.11.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a oceňovacia kancelária, Litváková Edita, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku