Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3625-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  201915 
(151)  Dátum zápisu  10.02.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  30.11.2011 
(210)  Číslo prihlášky  3625-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.11.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.11.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.05.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Časopisy (periodiká); periodiká. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.15.03, 26.01.13, 26.04.10, 26.04.22 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  žltá, modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  INTECH SLOVAKIA, s. r. o.; Palárikova 31, 811 04 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.11.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.11.2002 11/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.05.2003 05/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.11.2011 11/2011 ND3M
 
POZ 3625-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3625-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 30.11.2001 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 30.11.2001 Typ Doručené
1b Doklad o príznačnosti 30.11.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.12.2001 Typ Platba
3 výsledok rešerše 30.07.2002 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 13.08.2002 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.02.2003 Typ Odoslané
6 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 29.04.2011 Typ Doručené
7 vyžiadanie poplatku za obnovu 02.06.2011 Typ Odoslané
8 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.06.2011 Typ Platba
9 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 11.07.2011 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 28.07.2011 Typ Doručené
11 dodatok k osvedčeniu OZ 13.09.2011 Typ Odoslané
12 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
POZ 3625-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku