Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3624-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  201914 
(151)  Dátum zápisu  10.02.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  30.11.2011 
(210)  Číslo prihlášky  3624-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.11.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.11.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.05.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  12 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  12 - Pneumatiky na vozidlá. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SZ-80 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware; 200 4th Avenue South, Suite 100, Nashville, Tennessee 37201; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bezák, Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Bezák Marián, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.11.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.11.2002 11/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.05.2003 05/2003 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.03.2004 03/2004 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 08.01.2019 01/2019 TC3M
 
POZ 3624-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3624-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 30.11.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.12.2001 Typ Platba
3 Plná moc 10.12.2001 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.12.2001 Typ Platba
5 výsledok rešerše 13.08.2002 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 13.08.2002 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.02.2003 Typ Odoslané
8 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.12.2003 Typ Doručené
9 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.12.2003 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 21.01.2004 Typ Odoslané
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 30.08.2011 Typ Doručené
11a Doklad 30.08.2011 Typ Doručené
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.09.2011 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Typ Odoslané
14 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 14.11.2018 Typ Doručené
14a Plná moc 14.11.2018 Typ Doručené
14b Príloha inde neuvedená 14.11.2018 Typ Doručené
14c Príloha inde neuvedená 14.11.2018 Typ Doručené
15 dodatok k osvedčeniu OZ 06.12.2018 Typ Odoslané
16 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
POZ 3624-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 29.12.2003 BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.12.2018 BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku