Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3621-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  200423 
(151)  Dátum zápisu  07.10.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  30.11.2011 
(210)  Číslo prihlášky  3621-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.11.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.07.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  09.01.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  39, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  39 - Organizovanie ciest, organizovanie výletov, sprevádzanie turistov, preprava turistov, rezervácia miesteniek, rezervácia zájazdov, turistické prehliadky.
41 - Golfová výučba, golfová škola.
42 - Služby ubytovacích kancelárií, rezervácia hotelov a penziónov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  21.03.01, 26.01.24, 27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Trad - Holding s.r.o.; Nová 64, 900 31 Stupava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Patentová a známková kancelária, Dolanská Elena, RNDr.; Krásnohorská 3, 851 07 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  800817 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  07. 10. 2002 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  AT; BG; BX; CZ; HR; HU; PL; SI 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.11.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.07.2002 07/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.01.2003 01/2003 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 05.08.2003 08/2003 XA3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.01.2012 01/2012 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 04.01.2012 01/2012 ND3M
6 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.12.2012 12/2012 TC3M
 
POZ 3621-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3621-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 30.11.2001 Typ Doručené
2 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 06.12.2001 Typ Doručené
3 vyžiadanie poplatku za podanie POZ 08.01.2002 Typ Odoslané
4 vyžiadanie poplatku 08.01.2002 Typ Odoslané
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.01.2002 Typ Odoslané
6 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 21.01.2002 Typ Platba
7 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.01.2002 Typ Platba
8 Oznámenie 25.03.2002 Typ Doručené
9 Plná moc 28.03.2002 Typ Doručené
10 Plná moc 17.05.2002 Typ Doručené
11 výsledok rešerše 20.05.2002 Typ Interné listy
12 pokyn na zverejnenie POZ 20.05.2002 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 10.10.2002 Typ Odoslané
14 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 21.10.2002 Typ Odoslané
15 vyžiadanie poplatku v CHF 21.10.2002 Typ Odoslané
16 sprievodný list do OMPI 21.10.2002 Typ Odoslané
17 List z OMPI 09.01.2003 Typ Doručené
18 odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 31.03.2003 Typ Odoslané
19 List z OMPI 16.04.2003 Typ Doručené
20 Notifikácia z OMPI 28.05.2003 Typ Doručené
21 pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra Typ Odoslané
22 dodatok k osvedčeniu OZ 18.06.2003 Typ Odoslané
23 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.11.2011 Typ Doručené
23a Doklad o podniku/podnikateľovi 15.11.2011 Typ Doručené
24 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 15.11.2011 Typ Doručené
25 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.11.2011 Typ Platba
26 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.11.2011 Typ Platba
27 dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2011 Typ Odoslané
28 Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 05.09.2012 Typ Doručené
28a Doklad o podniku/podnikateľovi 05.09.2012 Typ Doručené
29 Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 05.09.2012 Typ Doručené
29a Doklad o podniku/podnikateľovi 05.09.2012 Typ Doručené
30 Žiadosť o obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky 05.09.2012 Typ Doručené
31 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.09.2012 Typ Doručené
32 33 Poplatok za obnovu medzinárodného zápisu OZ 27.09.2012 Typ Platba
33 35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 27.09.2012 Typ Platba
34 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.09.2012 Typ Platba
35 dodatok k osvedčeniu OZ 08.11.2012 Typ Odoslané
36 Žiadosť do OMPI o zmenu mena/adresy majiteľa 25.10.2012 Typ Odoslané
37 vyžiadanie poplatku v CHF 22.10.2013 Typ Odoslané
38 List z OMPI 25.10.2012 Typ Doručené
39 List z OMPI 11.01.2013 Typ Doručené
40 odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 05.03.2013 Typ Odoslané
41 List z OMPI 27.02.2013 Typ Doručené
42 vyžiadanie poplatku 06.03.2013 Typ Odoslané
43 vyžiadanie poplatku v CHF 06.03.2013 Typ Odoslané
44 Žiadosť do OMPI o zmenu mena/adresy majiteľa 07.03.2013 Typ Odoslané
45 35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 08.03.2013 Typ Platba
46 List z OMPI 07.03.2013 Typ Doručené
47 Žiadosť do OMPI o obnovu 10.04.2013 Typ Odoslané
48 vyžiadanie poplatku v CHF 12.04.2013 Typ Odoslané
49 List z OMPI 12.04.2013 Typ Doručené
50 List z OMPI 22.04.2013 Typ Doručené
51 vyžiadanie poplatku v CHF 04.06.2013 Typ Odoslané
52 Notifikácia z OMPI 09.08.2013 Typ Doručené
53 Notifikácia z OMPI 01.02.2018 Typ Doručené
54 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
POZ 3621-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 29.11.2011 Trad - Holding s.r.o. Trad - Holding, s. r. o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 17.10.2012 Trad - Holding s.r.o. Trad - Holding s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku