Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3611-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  201976 
(151)  Dátum zápisu  11.02.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  29.11.2011 
(210)  Číslo prihlášky  3611-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.11.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.11.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.05.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  02, 07, 09, 37, 38, 40, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  02 - Tlačiarenské farby, atramenty a tuše, riedidlá a zahusťovače k nim.
07 - Tlačiarne, tlačiarenské stroje, farbiace zariadenia pre tlačiarenské stroje, aplikátory etikiet.
09 - Periférne zariadenia počítačov, prepojovacie medzičlánky k počítačom, zariadenia na spracovanie údajov, tlačiarne k počítačom, farbiace pásky a cartridge do počítačových tlačiarní, počítadlá a počítače, polygrafické obvody, programy operačných systémov, pružné disky a diskety, optické nosiče údajov, tlačové procesory.
37 - Inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov, informácie o opravách.
38 - Prenos správ a obrazových informácií pomocou počítačov, počítačová komunikácia, elektronická pošta, komunikácia pomocou počítačových terminálov, spojenie pomocou optických vlákien.
40 - Tlačenie vzorov.
42 - Aktualizácia počítačových programov, regenerácia počítačových údajov, poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru, programovanie počítačov, prenájom počítačového softvéru, prenajímanie vybavovacieho času pre počítačové údaje, štúdie technických projektov, technický prieskum, odborné poradenstvo pre aplikátory etikiet a pre ďalšie v tomto zozname uvedené tovary a služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.24, 26.01.22 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  svetlofialová, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ONDRÁŠEK Slovakia, s. r. o.; Horná 1632, 022 01 Čadca; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ďurica Ján, Ing.; Zakvášov 1519/54-10, 017 01 Považská Bystrica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  29.11.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.11.2002 11/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.05.2003 05/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.01.2012 01/2012 ND3M
 
POZ 3611-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3611-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 29.11.2001 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.12.2001 Typ Doručené
2a Plná moc 03.12.2001 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 21.12.2001 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.01.2002 Typ Platba
5 výsledok rešerše 26.07.2002 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 29.07.2002 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.02.2003 Typ Odoslané
8 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.11.2011 Typ Platba
9 40 Doplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.11.2011 Typ Platba
10 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 10.11.2011 Typ Doručené
11 dodatok k osvedčeniu OZ 24.11.2011 Typ Odoslané
12 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
POZ 3611-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku