Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3610-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  202535 
(151)  Dátum zápisu  15.04.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  29.11.2011 
(210)  Číslo prihlášky  3610-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.11.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  09.01.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.07.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 31 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Veterinárne výrobky, výživové doplnky na ochranné a ochranno-liečebné účely, pre zvieratá.
31 - Krmivo pre zvieratá, prípravky kŕmnych aditív, kŕmne prísady a kŕmne zmesi na výživu zvierat. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.04.13, 26.01.15, 27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Trouw Nutrition Biofaktory s. r. o.; Na Chvalce 2049, 193 00 Praha 9; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kanceláriaMgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kancelária; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 4; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  29.11.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.01.2003 01/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.07.2003 07/2003 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.09.2007 09/2007 PC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.12.2008 12/2008 TC3M
5 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 05.12.2008 12/2008 QB3M
6 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 05.02.2009 02/2009 QB3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.02.2009 02/2009 PC3M
8 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.01.2012 01/2012 PC3M
9 Obnovené ochranné známky 04.01.2012 01/2012 ND3M
10 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 05.05.2015 05/2015 QB3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 31763341 1 BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r.o. nevýlučná 03.09.2008 platná
  • 31763342 2 BIOFAKTORY, s. r. o. nevýlučná 26.11.2008 platná
  • 31763343 3 Magetan Invest s.r.o. nevýlučná 16.03.2015 platná
 
POZ 3610-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3610-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 29.11.2001 Typ Doručené
1a Plná moc 29.11.2001 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 21.12.2001 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.01.2002 Typ Platba
4 výsledok rešerše 26.07.2002 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.08.2002 Typ Odoslané
6 Zoznam tovarov a služieb (SR) 11.10.2002 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 15.10.2002 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.05.2003 Typ Odoslané
9 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 21.06.2007 Typ Doručené
10 Doklad o prevode 25.06.2007 Typ Doručené
11 Plná moc 28.06.2007 Typ Doručené
12 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.07.2007 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 02.08.2007 Typ Odoslané
14 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 26.06.2008 Typ Doručené
14a Licenčná zmluva 26.06.2008 Typ Doručené
15 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.06.2008 Typ Doručené
16 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 26.06.2008 Typ Doručené
16a Licenčná zmluva 26.06.2008 Typ Doručené
17 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 07.07.2008 Typ Platba
18 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.07.2008 Typ Platba
19 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 07.07.2008 Typ Platba
20 výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie Typ Odoslané
21 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 05.09.2008 Typ Doručené
21a Doklad o prevode 05.09.2008 Typ Doručené
22 vyžiadanie poplatku 02.10.2008 Typ Odoslané
23 dodatok k osvedčeniu OZ 10.10.2008 Typ Odoslané
24 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.10.2008 Typ Platba
25 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 30.10.2008 Typ Odoslané
26 Plná moc 05.11.2008 Typ Doručené
27 dodatok k osvedčeniu OZ 08.01.2009 Typ Odoslané
28 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 06.10.2011 Typ Doručené
28a Doklad o podniku/podnikateľovi 06.10.2011 Typ Doručené
28b Plná moc 06.10.2011 Typ Doručené
29 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 06.10.2011 Typ Doručené
30 vyžiadanie poplatku 20.10.2011 Typ Odoslané
31 vyžiadanie poplatku za obnovu 20.10.2011 Typ Odoslané
32 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.11.2011 Typ Platba
33 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.11.2011 Typ Platba
34 dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2011 Typ Odoslané
35 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 24.11.2014 Typ Doručené
35a Licenčná zmluva 24.11.2014 Typ Doručené
36 vyžiadanie poplatku 26.01.2015 Typ Odoslané
37 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 06.02.2015 Typ Platba
38 všeobecný referátnik 17.03.2015 Typ Odoslané
39 dodatok k osvedčeniu OZ 28.04.2015 Typ Odoslané
40 Oznámenie 27.03.2015 Typ Doručené
41 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
POZ 3610-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 09.07.2007 Hřebčín Bělá s.r.o. BIOFAKTORY PRAHA, s. r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 09.07.2007 Mgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kanceláriaMgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kancelária Mgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kanceláriaMgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kancelária
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.09.2008 Hřebčín Bělá s.r.o. Hřebčín Bělá s.r.o.
4 Prevod majiteľa 26.11.2008 BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r. o. Hřebčín Bělá s.r.o.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 26.11.2008 Mgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kanceláriaMgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kancelária Mgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kanceláriaMgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kancelária
6 Prevod majiteľa 16.11.2011 Trouw Nutrition Biofaktory s. r. o. BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r. o.
7 Zápis alebo zmena zástupcu 16.11.2011 Mgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kanceláriaMgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kancelária Mgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kanceláriaMgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku