Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3609-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  202534 
(151)  Dátum zápisu  15.04.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  29.11.2021 
(210)  Číslo prihlášky  3609-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.11.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  09.01.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.07.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 31 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Veterinárne výrobky, výživové doplnky na ochranné a ochranno-liečebné účely, pre zvieratá.
31 - Krmivo pre zvieratá, prípravky kŕmnych aditív, kŕmne prísady a kŕmne zmesi na výživu zvierat. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.03.01, 26.01.15, 27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VAFO Brands s.r.o.; K Brůdku 94, 252 19 Chrášťany; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  29.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.01.2003 01/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.07.2003 07/2003 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.09.2007 09/2007 PC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.09.2008 09/2008 TC3M
5 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 05.09.2008 09/2008 QB3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.03.2009 03/2009 PC3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.01.2012 01/2012 PC3M
8 Obnovené ochranné známky 04.01.2012 01/2012 ND3M
9 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 07.01.2015 01/2015 QC3M
10 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2015 01/2015 PC3M
11 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.02.2018 02/2018 TC3M
12 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.05.2020 05/2020 PC3M
13 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 33203865 1 BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r.o. nevýlučná 09.07.2008 neplatná
 
POZ 3609-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3609-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 29.11.2001 Typ Doručené
1a Plná moc 29.11.2001 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 29.11.2001 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 21.12.2001 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.01.2002 Typ Platba
4 výsledok rešerše 26.07.2002 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.08.2002 Typ Odoslané
6 Zoznam tovarov a služieb (SR) 11.10.2002 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 15.10.2002 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.05.2003 Typ Odoslané
9 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 21.06.2007 Typ Doručené
10 Doklad o prevode 25.06.2007 Typ Doručené
11 Plná moc 28.06.2007 Typ Doručené
12 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.07.2007 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 02.08.2007 Typ Odoslané
14 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 26.06.2008 Typ Doručené
14a Licenčná zmluva 26.06.2008 Typ Doručené
15 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.06.2008 Typ Doručené
16 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 07.07.2008 Typ Platba
17 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.07.2008 Typ Platba
18 dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2008 Typ Odoslané
19 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 05.09.2008 Typ Doručené
19a Doklad o prevode 05.09.2008 Typ Doručené
20 vyžiadanie poplatku 01.10.2008 Typ Odoslané
21 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.10.2008 Typ Platba
22 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 12.11.2008 Typ Odoslané
23 Odpoveď na správu úradu 13.01.2009 Typ Doručené
23a Plná moc 13.01.2009 Typ Doručené
24 dodatok k osvedčeniu OZ 06.02.2009 Typ Odoslané
25 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 06.10.2011 Typ Doručené
25a Doklad o podniku/podnikateľovi 06.10.2011 Typ Doručené
25b Plná moc 06.10.2011 Typ Doručené
26 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 06.10.2011 Typ Doručené
27 vyžiadanie poplatku 20.10.2011 Typ Odoslané
28 vyžiadanie poplatku za obnovu 20.10.2011 Typ Odoslané
29 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.11.2011 Typ Platba
30 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.11.2011 Typ Platba
31 dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2011 Typ Odoslané
32 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 08.07.2014 Typ Doručené
32a Plná moc 08.07.2014 Typ Doručené
32b Doklad 08.07.2014 Typ Doručené
33 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.07.2014 Typ Platba
34 dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2014 Typ Odoslané
35 Výpoveď plnej moci 04.08.2017 Typ Doručené
35a Sprievodný list 04.08.2017 Typ Doručené
36 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 07.08.2017 Typ Doručené
36a Výpis z obchodného registra 07.08.2017 Typ Doručené
37 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.08.2017 Typ Platba
38 všeobecný referátnik 28.09.2017 Typ Odoslané
39 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 28.09.2017 Typ Odoslané
40 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 04.12.2017 Typ Doručené
40a Plná moc 04.12.2017 Typ Doručené
41 Odpoveď na správu úradu 04.12.2017 Typ Doručené
41a Plná moc 04.12.2017 Typ Doručené
43 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Typ Doručené
43a Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
43b Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Typ Doručené
44 Žiadosť o zápis prechodu 13.02.2020 Typ Doručené
44a Osvedčovacia doložka 13.02.2020 Typ Doručené
44b Doklad o prechode 13.02.2020 Typ Doručené
44c Výpis z obchodného registra 13.02.2020 Typ Doručené
44d Plná moc 13.02.2020 Typ Doručené
45 vyžiadanie poplatku 18.03.2020 Typ Odoslané
46 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.03.2020 Typ Platba
47 dodatok k osvedčeniu OZ 09.04.2020 Typ Odoslané
48 dodatok k osvedčeniu OZ 21.04.2020 Typ Odoslané
49 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
50 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 01.10.2021 Typ Doručené
51 vyžiadanie poplatku za obnovu 08.10.2021 Typ Odoslané
52 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.10.2021 Typ Platba
53 dodatok k osvedčeniu OZ 14.10.2021 Typ Odoslané
POZ 3609-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 09.07.2007 Hřebčín Bělá s.r.o. BIOFAKTORY PRAHA, s. r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 09.07.2007 Mgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kanceláriaMgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kancelária Mgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kanceláriaMgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kancelária
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 09.07.2008 Hřebčín Bělá s.r.o. Hřebčín Bělá s.r.o.
4 Prevod majiteľa 22.01.2009 BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r. o. Hřebčín Bělá s.r.o.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 22.01.2009 Mgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kanceláriaMgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kancelária Mgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kanceláriaMgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kancelária
6 Prevod majiteľa 16.11.2011 Trouw Nutrition Biofaktory s. r. o. BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r. o.
7 Zápis alebo zmena zástupcu 16.11.2011 Mgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kanceláriaMgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kancelária Mgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kanceláriaMgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kancelária
8 Prevod majiteľa 18.11.2014 CANVIT s.r.o. Trouw Nutrition Biofaktory s. r. o.
9 Zápis alebo zmena zástupcu 18.11.2014 Litváková a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Lenka, Ing. Mgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kanceláriaMgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kancelária
10 Zápis alebo zmena zástupcu 27.09.2017 Litváková a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Lenka, Ing.
11 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.01.2018 CANVIT s.r.o. CANVIT s.r.o.
12 Zápis alebo zmena zástupcu 16.01.2018 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
13 Prevod majiteľa 02.04.2020 VAFO Brands s.r.o. CANVIT s.r.o.
14 Zápis alebo zmena zástupcu 02.04.2020 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku