Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 360-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  360-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  10.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  12 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  12 - Automobilové pneumatiky; bicyklové pneumatiky; pneumatikové plášte; kryty pneumatík; motocyklové pneumatiky; priľnavé gumené záplaty na opravu duší; bicyklové duše; motocyklové duše; duše pneumatík; odkladacie batožinové siete na dopravné prostriedky; pneumatiky; náradie na opravu duší pneumatík; ráfy kolies vozidiel; kryty na sedadlá bicyklov; kryty sedadiel motocyklov; bezpečnostné pásy na sedadlá vozidiel; brzdové dielce do vozidiel; tlmiče nárazov vozidiel; nosiče lyží na automobily; hroty na pneumatiky; protišmykové čapy na pneumatiky; plášte na kolesá vozidiel; plné pneumatiky na kolesá vozidiel; pásky na protektorovanie pneumatík; pásy na pásové vozidlá; bezdušové pneumatiky na bicykle; bezdušové pneumatiky na motocykle; ventily na pneumatiky vozidiel; pneumatiky pre vozidlá. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.03.01, 27.05.09, 27.05.03, 27.05.15, 27.05.13 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HANKOOK & COMPANY CO., LTD.; 286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do; KR 
(740)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.03.2021 05/2021 BA3M
 
POZ 360-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 360-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 04.02.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 04.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 05.02.2021 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 08.02.2021 Typ Doručené
3a Plná moc 08.02.2021 Typ Doručené
3b Sprievodný list 08.02.2021 Typ Doručené
3c Sprievodný list 08.02.2021 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.02.2021 Typ Platba
5 výsledok rešerše 10.02.2021 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.02.2021 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 12.02.2021 Typ Doručené
7a Sprievodný list 12.02.2021 Typ Doručené
7b Sprievodný list 12.02.2021 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 12.02.2021 Typ Interné listy
POZ 360-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku