Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 360-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  235517 
(151)  Dátum zápisu  10.09.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  07.03.2023 
(210)  Číslo prihlášky  360-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.03.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.06.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.11.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 36, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Stroje a zariadenia na skúšanie materiálov; meracie prístroje; meracie skúšobné prístroje; elektrické skúšobné a meracie prístroje; digitálne meracie prístroje; diaľkové monitorovacie prístroje; kalibračné prístroje; kontrolné a regulačné elektrické prístroje; skúšobné prístroje na elektronické zariadenia; programovateľné elektronické prístroje; skúšobné prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely; vákuové meracie prístroje; elektrické monitorovacie prístroje; kalibračné prístroje; kalibračné kontrolné zariadenia; prístroje na záznam, reprodukciu alebo spracovanie informácií.
35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru; reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamných materiálov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc pri riadení a prevádzkovaní obchodnej činnosti; veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 9, a to aj prostredníctvom internetu; zabezpečovanie propagačných, marketingových, reklamných a informačných služieb pre podniky a jednotlivcov prostredníctvom počítačových sietí vrátane internetu; obchodné sprostredkovanie tovarov uvedených v triedach 9 a obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 36, 41 a 42.
36 - Lízing strojov, nástrojov, prístrojov, ich častí a súčiastok; finančný lízing; lízing a prenájom nehnuteľností.
41 - Výchova, vyučovanie a vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; organizovanie koncertov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov a sympózií; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav a podujatí; výchovno-zábavné klubové služby; zábava; športová a kultúrna činnosť; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); plánovanie a organizovanie večierkov.
42 - Skúšanie a hodnotenie materiálov; skúšanie a hodnotenie nových výrobkov; prenájom meracích prístrojov; prenájom prístrojov, systémov a zariadení na spracovanie dát; prenájom strojov a zariadení na skúšanie materiálov; projektovanie zariadení, prístrojov, nástrojov alebo systémov; kalibrácia strojov, prístrojov, náradia, ich častí a súčiastok; služby v oblasti kalibrácie nástrojov a náradia; služby v oblasti kalibrácie náhradných dielcov pre stroje, prístroje a motorové náradie; poradenské a informačné služby v oblasti kalibrácie; služby v oblasti kalibrácie priemyselných závodov a strojov, stavebných zariadení, infraštruktúry, systémov pre prostredie a prepravných systémov; kalibrácia počítačového hardvéru na monitorovanie, kontrolu alebo obsluhu náradia, strojov, prístrojov, telemetrických systémov, elektrických a meracích zariadení a prístrojov, súčiastok a príslušenstva na tovary uvedené triede 9. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.05, 26.04.04, 26.04.19, 26.04.24, 27.05.15, 27.05.21, 27.05.19, 27.05.24, 29.01.04, 25.05.03 
(540) Vyjadrenie