Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3592-97
(111)  Číslo ochrannej známky  188643 
(151)  Dátum zápisu  14.12.1999 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  05.12.2017 
(210)  Číslo prihlášky  3592-97 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.12.1997 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  BAZ971912A 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.06.1997 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  BA 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  10.09.1999 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  13.03.2000 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické a liečivé prípravky a látky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SUDAFED 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  JNTL Consumer Health I (Switzerland) GmbH; Gubelstrasse 34, CH-6300 Zug; CH 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  05.12.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.09.1999 9/1999 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 13.03.2000 3/2000 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 01.03.2007 3/2007 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.09.2007 9/2007 PC3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.09.2009 9/2009 TC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.03.2011 3/2011 PC3M
7 Obnovené ochranné známky 03.04.2017 4/2017 ND3M
8 Prevody a prechody práv na ochranné známky 24.11.2022 22/2022 PC3M
 
POZ 3592-97
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.01.2007 3 000,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.01.2007 600,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 18.01.2007 200,00 SKK
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 13.06.2007 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.04.2009 6,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.12.2010 26,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.12.2016 133,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.10.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3592-97
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
F0011 Popl. za prihlášku Typ Platba
všeobecný spis - chýba ZTS/znenie/vyobrazenie Typ Interné listy
Prihláška OZ - fax 05.12.1997 Typ Doručené
Prihláška OZ 08.12.1997 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 20.01.1998 Typ Doručené
Plná moc 12.02.1998 Typ Doručené
výsledok rešerše 21.05.1999 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 25.05.1999 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.12.1999 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.01.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 11.01.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 11.01.2007 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 11.01.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.01.2007 Typ Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.01.2007 Typ Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 22.01.2007 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 02.02.2007 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 07.02.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 03.04.2007 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 08.06.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 15.06.2007 Typ Platba
Plná moc 29.06.2007 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 02.08.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.04.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o zmene 03.04.2009 Typ Doručené
Plná moc 03.04.2009 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.04.2009 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2009 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 15.12.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 15.12.2010 Typ Doručené
Plná moc 15.12.2010 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.12.2010 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 13.12.2016 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.12.2016 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 15.03.2017 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 19.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 19.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 19.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 19.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 19.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 19.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 28.10.2022 Typ Odoslané
POZ 3592-97
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 12.07.2007 Pfizer Consumer Health Products Company THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.07.2009 McNeil Healthcare (UK) Limited, a company incorporated under the laws of the England and Wales Pfizer Consumer Health Products Company
4 Prevod majiteľa 21.01.2011 Cilag GmbH International McNeil Healthcare (UK) Limited, a company incorporated under the laws of the England and Wales
5 Zápis alebo zmena zástupcu 24.01.2011 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 24.01.2011 Bušová Eva, JUDr., advokátka Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
6 Prevod majiteľa 27.10.2022 JNTL Consumer Health I (Switzerland) GmbH Cilag GmbH International
7 Ukončenie zastupovania 27.10.2022 Bušová Eva, JUDr., advokátka
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku