Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 359-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  207852 
(151)  Dátum zápisu  09.11.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  14.02.2013 
(210)  Číslo prihlášky  359-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.02.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.08.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Publikácie, tlačoviny (periodiká); magazíny, časopisy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  AGROMAGAZÍN 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenský CHOV, s.r.o.; Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ - TOMEŠ, Tomeš Pavol, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.02.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.08.2004 8/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2005 2/2005 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.02.2013 2/2013 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.08.2016 8/2016 PC3M
 
POZ 359-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.02.2003 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.11.2012 133,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.05.2016 27,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 21.11.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 359-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 14.02.2003 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.02.2003 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.02.2003 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 20.05.2004 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 28.05.2004 Typ Doručené
výsledok rešerše 31.05.2004 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 31.05.2004 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.11.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 27.11.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 27.11.2012 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.12.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.01.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 12.05.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 12.05.2016 Typ Doručené
Plná moc 12.05.2016 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 26.05.2016 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 15.07.2016 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 20.06.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 19.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 19.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.11.2022 Typ Odoslané
POZ 359-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 29.06.2016 Slovenský CHOV, s.r.o. MM Press, s. r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 29.06.2016 HÖRMANNOVÁ - TOMEŠ, Tomeš Pavol, Ing. Bezák, Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Bezák Marián, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku