Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3580-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  203645 
(151)  Dátum zápisu  07.08.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  29.11.2021 
(210)  Číslo prihlášky  3580-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.11.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.05.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.11.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  33 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  33 - Alkoholické nápoje (s výnimkou pív). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  VODKA CRYSTAL 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  UNITED BRANDS, s. r. o.; Modletice 98, 251 01 Praha - východ; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  29.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.05.2003 05/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.11.2003 11/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.12.2011 12/2011 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 3580-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3580-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 29.11.2001 Typ Doručené
1a Plná moc 29.11.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.12.2001 Typ Platba
3 výsledok rešerše 06.12.2002 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 06.12.2002 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 05.02.2003 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 06.02.2003 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 19.08.2003 Typ Odoslané
8 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 31.08.2011 Typ Doručené
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.09.2011 Typ Platba
10 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.09.2011 Typ Platba
11 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.09.2011 Typ Doručené
12 dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Typ Odoslané
13 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
14 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 31.08.2021 Typ Doručené
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.09.2021 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2021 Typ Odoslané
POZ 3580-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.10.2011 UNITED BRANDS, s. r. o. UNITED BRANDS, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku