Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3563-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  205536 
(151)  Dátum zápisu  04.03.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  04.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  3563-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.12.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.12.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.06.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Konzervovaná a sušená zelenina a ovocie (hrozienka, sultánky, korintky), kandizované ovocie (kandizovaná citrónová a pomarančová kôra), orechy, výrobky zo zemiakov všetkých druhov (čipsy, zemiakové hranolčeky, lupienky), želé, džemy, kompóty; nátierky na chlieb (na báze orechov alebo nugátu); vajcia, mlieko a mliečne výrobky; oleje a jedlé tuky.
30 - Múka a cereálne prípravky (s výnimkou potravín pre zvieratá), pekárske zmesi na chlieb, koláče, sušienky, chlieb, žemle, rožky, pizze (vrátane polotovarov, rovnako ako konzervované potraviny), sucháre, prípravky na báze chleba ako malé zákusky a chrumky; pečivo a cukrovinky, sušienky, čokoláda (poleva), čokoláda v tabuľkách, plnená čokoláda, čokoláda orechová a/alebo s cereálnymi výrobkami a/alebo s ovocím a ryžou; pralinky, orechové cukrovinky, marcipán, bonbóny, čokoládové cukríky, ovocné cukríky, karamel, žuvačkové cukríky, ovocné žuvačky a vínne žuvačky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SPIN SPAN 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VIOMAR S. A.; 41110 VI. PE. Makrixori Larissa; GR 
(740)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2003 12/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.06.2004 06/2004 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.07.2006 07/2006 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 05.11.2012 11/2012 ND3M
 
POZ 3563-2002
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3563-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 04.12.2002 Typ Doručené
1a Plná moc 04.12.2002 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.12.2002 Typ Platba
3 výsledok rešerše 09.09.2003 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 24.09.2003 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.03.2004 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.05.2006 Typ Doručené
6a Plná moc 10.05.2006 Typ Doručené
7 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.05.2006 Typ Platba
8 dodatok k osvedčeniu OZ 05.06.2006 Typ Odoslané
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.09.2012 Typ Doručené
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.09.2012 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 04.10.2012 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis prechodu 07.04.2021 Typ Doručené
12a Doklad o prechode 07.04.2021 Typ Doručené
12b Plná moc 07.04.2021 Typ Doručené
POZ 3563-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.05.2006 VIOMAR S. A. CHIPITA INTERNATIONAL S. A.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku