Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3562-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  202532 
(151)  Dátum zápisu  15.04.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  29.11.2011 
(210)  Číslo prihlášky  3562-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.11.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  173660 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.11.2001 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  09.01.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.07.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nosiče informácií, najmä so záznamom obrazu a zvuku; dáta, databázy a iné informačné produkty na magnetických nosičoch a v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; multimediálne aplikácie, najmä elektronické časopisy, elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe; softvér pre počítače.
16 - Tlačoviny všetkých druhov, periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, knihy, prospekty, plagáty, fotografie, pohľadnice, korešpondenčné lístky, listový papier, kalendáre; knihárske výrobky; propagačné materiály a predmety z papiera a plastických hmôt patriace do triedy 16, najmä brožúry, letáky, obtlačky, pexesá; obalový materiál z papiera a plastických hmôt patriaci do triedy 16; tlačiarenské typy a štočky; ozdobné predmety z papiera patriace do triedy 16.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť; informačné kancelárie komerčné; informačné služby v oblasti propagácie, inzercie a marketingu; prieskum trhu a marketing; obchodné zastúpenie tuzemských a zahraničných firiem; obchodné a podnikateľské informácie; poradenské služby v obchode; usporadúvanie reklamných a obchodných výstav a predvádzacích akcií tovarov a služieb; rozširovanie vzoriek na reklamné účely; maloobchodné služby v odbore polygrafie; vydávanie reklamných materiálov; rozmnožovacie služby; sprostredkovanie v uvedených službách; sprostredkovanie v oblasti obchodu s tovarmi.
41 - Nakladateľská, vydavateľská činnosť v odbore zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií, zvukových, textových a audiovizuálnych nosičov vrátane multimediálnych aplikácií; produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, výchovy a kultúry; usporadúvanie zábavných súťaží, záujmových klubov a spoločenských akcií; usporadúvanie spoločenských módnych prehliadok; informačné, konzultačné, obstarávateľské a sprostredkovateľské služby v odbore nakladateľskej a vydavateľskej činnosti a produkčnej a agentúrnej činnosti v oblasti zábavy, kultúry a výchovy.
42 - Polygrafické služby všetkých druhov patriace do triedy 42, najmä tlačiarske služby; odborné, poradenské a sprostredkovateľské služby v odbore polygrafie; tvorba počítačových programov vrátane počítačovej grafiky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ČAS NA LÁSKU 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MAFRA, a.s.; Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  29.11.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.01.2003 01/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.07.2003 07/2003 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.07.2006 07/2006 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.08.2011 08/2011 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.07.2019 07/2019 TC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.07.2019 07/2019 PC3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.10.2019 10/2019 PC3M
 
POZ 3562-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3562-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 29.11.2001 Typ Doručené
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 29.11.2001 Typ Doručené
1b Plná moc 29.11.2001 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 21.12.2001 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.01.2002 Typ Platba
4 výsledok rešerše 09.09.2002 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.11.2002 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 18.09.2002 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 19.09.2002 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.05.2003 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.04.2006 Typ Doručené
9a Plná moc 24.04.2006 Typ Doručené
9b Doklad o podniku/podnikateľovi 24.04.2006 Typ Doručené
10 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.05.2006 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 05.06.2006 Typ Odoslané
12 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 15.02.2011 Typ Doručené
13 vyžiadanie poplatku za obnovu 20.04.2011 Typ Odoslané
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.05.2011 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 09.06.2011 Typ Odoslané
16 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 24.11.2011 Typ Doručené
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.11.2011 Typ Platba
18 oznámenie o obnove OZ iným subjektom 09.01.2012 Typ Odoslané
19 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 18.01.2012 Typ Odoslané
20 vnútrospisový list 06.02.2012 Typ Interné listy
21 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 11.03.2019 Typ Doručené
22 Žiadosť o zápis prevodu 11.03.2019 Typ Doručené
22a Doklad o prevode 11.03.2019 Typ Doručené
22b Plná moc 11.03.2019 Typ Doručené
23 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.03.2019 Typ Platba
24 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 30.04.2019 Typ Odoslané
25 Odpoveď na správu úradu 13.05.2019 Typ Doručené
25a Plná moc 13.05.2019 Typ Doručené
26 dodatok k osvedčeniu OZ 07.06.2019 Typ Odoslané
27 Žiadosť o zápis prechodu 08.07.2019 Typ Doručené
27a Príloha inde neuvedená 08.07.2019 Typ Doručené
27b Výpis z obchodného registra 08.07.2019 Typ Doručené
27c Plná moc 08.07.2019 Typ Doručené
28 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.07.2019 Typ Platba
29 dodatok k osvedčeniu OZ 30.08.2019 Typ Odoslané
30 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
31 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.04.2021 Typ Doručené
32 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 15.04.2021 Typ Platba
POZ 3562-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.05.2006 BAUER MEDIA v. o. s. EUROPRESS, k. s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.06.2019 BAUER MEDIA v.o.s. BAUER MEDIA v. o. s.
3 Prevod majiteľa 07.06.2019 MAFRA Print, a.s. BAUER MEDIA v.o.s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 07.06.2019 ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s. Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.
5 Prevod majiteľa 20.08.2019 MAFRA, a.s. MAFRA Print, a.s.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 20.08.2019 ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s. ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku