Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 356-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  356-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické prípravky; lekárske prípravky; hygienické prípravky na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne látky na lekárske použitie; potraviny pre dojčatá a batoľatá; výživové doplnky pre ľudí a zvieratá.
32 - Pivo; fľašková pitná voda; minerálne a sýtené vody; osviežujúce nealkoholické nápoje; nealkoholické nápoje; izotonické nápoje; energetické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; sirupy a iné nealkoholické prípravky na výrobu nápojov; sóda; kokosová voda. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.03, 27.05.07, 27.05.08, 01.15.15, 26.13.01, 29.01.15, 27.99.09, 27.05.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, zelená, žltá, oranžová, červená, fialová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. de C.V.; Avenue España N° 1840, Colonia Moderna, Z.C.44190, in Guadalajara, Jalisco; MX 
(740)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava 37; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 356-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 356-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 04.02.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 04.02.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 04.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 05.02.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.02.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 16.02.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.02.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 08.03.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 08.03.2021 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 09.03.2021 Typ Interné listy
8 Oznámenie o podaní zhodnej prihlášky 10.03.2021 Typ Odoslané
POZ 356-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku