Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 356-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  205924 
(151)  Dátum zápisu  15.04.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  14.02.2023 
(210)  Číslo prihlášky  356-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.02.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.01.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.07.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  02 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  02 - Tonery; atramentové cartridge do tlačiarní. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  DELL 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  DELL INC.; One Dell Way, Round Rock, Texas 78682-2244; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bezák, Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Bezák Marián, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.02.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.01.2004 1/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.07.2004 7/2004 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.08.2004 8/2004 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.05.2013 5/2013 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 356-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.02.2003 3 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.06.2004 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.02.2013 133,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 13.10.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 356-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.02.2003 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.02.2003 Typ Platba
odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 21.03.2003 Typ Odoslané
Plná moc 11.04.2003 Typ Doručené
výsledok rešerše 27.10.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 30.10.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.04.2004 Typ Odoslané
Plná moc 04.06.2004 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.06.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.06.2004 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 23.06.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 12.02.2013 Typ Doručené
Plná moc 12.02.2013 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.02.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 20.06.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 12.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 12.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 12.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 08.11.2022 Typ Odoslané
POZ 356-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.06.2004 DELL INC. DELL COMPUTER CORPORATION
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku