Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 355-2011
(111)  Trademark Number  231216 
(151)  Registration Date  12.12.2011 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  355-2011 
(220)  Application Date  25.02.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.09.2011 
(450)  Publication of Registration Date  03.02.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 35, 39, 41, 42, 43 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, chroraolitografy (polygrafia), kalendáre, kartón, lepenka, katalógy, papierové kávové filtre, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, leporelá, mapy, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné materiály, umelecké litografie, umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov, vrecká z papiera alebo plastických materiálov.
35 - Maloobchodné služby týkajúce sa nahratých a nenahratých zvukových záznamov, marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, prenájom reklamných materiálov, reklama, reklamná a propagačná činnosť, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), televízna reklama, rozhlasová reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií na reklamné účely, vydávanie, uverejňovanie a rozširovanie reklamných a náborových textov, obchodný manažment v oblasti umenia, marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), spracovanie textov, zásielkové reklamné služby, predvádzanie tovaru, distribúcia vzoriek, organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja, prenájom reklamných priestorov, prenájom reklamných plôch, podpora predaja (pre tretie osoby) reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete, poskytovanie informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru, prenájom reklamných informačných a komunikačných miest, služby riadenia ľudských zdrojov, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, sprostredkovanie obchodu s umeleckými dielami a starožitnosťami, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 39, 41, 42 a 43.
39 - Sprevádzanie turistov, turistické prehliadky, uskladnenie tovaru, balenie tovaru, preprava cestujúcich, sprevádzanie cestujúcich, informácie o doprave, doručovacie služby, kuriérske služby, doručovanie balíkov, doručovanie kvetov, organizovanie exkurzií, lodná doprava, nosenie batožín, organizovanie ciest, organizovanie turistických plavieb, prenájom koní, prenájom miesta na parkovanie, prenájom pojazdných kresiel, rezervácia miesteniek na cestovanie, sprostredkovanie prepravy, služby poskytované výletnými loďami, organizovanie výletov.
41 - Akadémie (vzdelávanie), detské škôlky, divadelné predstavenia, služby v oblasti estrád, filmová tvorba, informácie o možnostiach rekreácie, informácie o možnostiach rozptýlenia, informácie o možnostiach zábavy, informácie o výchove a vzdelávaní, internátne školy, služby v kempingoch so športovým programom, výchovno-zábavné klubové služby, činnosť umeleckej a športovej agentúry, činnosť v oblasti zábavy a kultúry a športu, kluby zdravia (telesné cvičenia), obveselenie, organizácia a vedenie dielní na výučbu, organizovanie a vedenie kolokvií, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie plesov, organizovanie predstavení (manažérske služby), organizovanie súťaží vedomostných alebo zábavných, organizovanie súťaži krásy, organizovanie športových súťaží, organizovanie živých vystúpení, zábavné parky, služby prázdninových táborov (zábava), prenájom potápačského výstroja, prevádzkovanie športových zariadení, redigovanie scenárov, služby na oddych a rekreáciu, rozhlasová zábava, skúšanie a preskúšavanie (pedagogická činnosť), školenie, filmové štúdiá, telesné cvičenie, televízna zábava, umelecké módne agentúry, organizovanie a plánovanie večierkov, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, fotografická reportáž, fotografovanie, výroba (tvorba) videofilmov, výroba divadelných alebo iných predstavení, choreografie šermiarskych scén, výroba rozhlasových a televíznych programov, vyučovanie, vzdelávanie, zábava, pobavenie, živé predstavenia, aranžovanie kvetov, nahrávanie videopások, služby v oblasti zábavy a pobavenia spojené s oživovaním histórie (living history), výučba historického šermu, vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov, vydávanie periodických a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných, zverejňovanie a vydávanie kníh, revue a magazínov, požičiavanie nahratých nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, prenájom hudobných nástrojov a hudobnej aparatúry.
42 - Grafický dizajn, navrhovanie (priemyselný dizajn), navrhovanie obalov, obalový dizajn, umelecký dizajn, módny dizajn, štúdie technických projektov, projektová činnosť, výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov), servis počítačových programov, počítačové programovanie, poradenské služby v oblasti počítačového softvéru, prenájom počítačového softvéru, tvorba softvéru, návrhy, štrukturovanie a programovanie či iné vytváranie počítačových programov a počítačových systémov, najmä programového vybavenia internetových, intranetových či iných sieťových serverov, serverových staníc a systémov vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, návrhy, štrukturovanie a programovanie či iné vytváranie báz dát, iných dátových systémov a aplikácií na ich spracovanie vrátane poskytovania prístupu k nim a ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, návrhy, štrukturovanie a programovanie či iné vytváranie internetových či intranetových počítačových stránok a násteniek (webpages a wesbites) a internetových či intranetových aplikácií vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetové či intranetové počítačové stránky a nástenky (webpages a websites) alebo hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) v rámci týchto stránok či násteniek, hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetové či intranetové aplikácie, prevod (konverzia) počítačových programov, dát či iných údajov v elektronickej podobe z rôznych formátov do iných formátov, prevod (konverzia) dokumentov, dát či iných údajov z fyzických médií na elektronické médiá, aktualizovanie počítačových programov, obnovovanie počítačových databáz, prieskum v oblasti využitia počítačov, vytváranie a udržiavanie webových stránok pre zákazníkov.
43 - Služby barov, bufety (rýchle občerstvenie), detské jasle, hotelierske služby, jedálne a závodné jedálne, kaviarne, motelové služby, poskytovanie ubytovania pre zvieratá, penzióny, ubytovacie služby v prázdninových táboroch, prenájom prednáškových sál, prenájom prenosných stavieb, poskytovanie hotelového ubytovania, prevádzkovanie kempov, príprava a dodávka jedál na objednávku do domu, reštaurácie (jedálne), samoobslužné reštaurácie, rezervácia hotelov, rezervácia penziónov, rezervácia prechodného ubytovania, turistické ubytovne, ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny), prenájom prechodného ubytovania. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  03.03.01, 03.03.17, 24.07.11, 24.01.05, 25.01.06, 28.17, 29.01.07, 29.01.01, 25.01.10, 27.99.08, 27.99.20 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  červená, hnedá, žltá, modrá, sivá, čierna, biela 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  SHŠ WAGUS, n.o.; M. Turkovej 26, 911 01 Trenčín; SK 
(740)  Attorney(s)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  25.02.2021 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  25.02.2021 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.09.2011 09/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.02.2012 02/2012 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 13.10.2021 19/2021 MA3M
 
POZ 355-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 355-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 25.02.2011 Type Delivered
2 všeobecný referátnik 07.03.2011 Type Sent document
3 Podanie individuálnej prihlášky OZ 01.03.2011 Type Delivered
3a Zoznam tovarov a služieb (SR) 01.03.2011 Type Delivered
3b Vyjadrenie označenia 01.03.2011 Type Delivered
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 22.03.2011 Type Sent document
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.03.2011 Type Payment
6 výsledok rešerše 10.06.2011 Type Internal Letter
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.06.2011 Type Sent document
8 Odpoveď na správu úradu 24.06.2011 Type Delivered
9 pokyn na zverejnenie POZ 04.07.2011 Type Internal Letter
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.12.2011 Type Sent document
11 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 01.07.2020 Type Delivered
POZ 355-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku