Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3547-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  201737 
(151)  Dátum zápisu  16.01.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  28.11.2011 
(210)  Číslo prihlášky  3547-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.11.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.10.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.04.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 36, 37, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Meracie prístroje, meracie zariadenia, systémy a technika na televízne káblové rozvody a optické siete; špeciálne systémy na telekomunikačné siete a káblové rozvody; optické káble; prístroje a zariadenia na vysokofrekvenčnú techniku; mikrovlnné anténne systémy; linkový monitorovací systém elektronický, elektronické dohliadacie a riadiace systémy; elektronické zariadenia a systémy na ochranu prenášaných dát.
35 - Sprostredkovanie obchodu v oblasti meracej techniky, televíznych káblových rozvodov a optických sietí.
36 - Sprostredkovateľská činnosť - financovanie; finančný lízing.
37 - Inštalácie, údržba a opravy elektrických strojov a prístrojov; montáž a opravy meradiel pre elektroniku.
41 - Organizovanie a usporadúvanie odborných kurzov, školení, seminárov, konferencií a iných vzdelávacích akcií včítane lektorskej činnosti.
42 - Kalibračné služby, prevádzkovanie stredísk kalibračných služieb; testovanie, meranie a analýzy v oblasti meracej techniky, televíznych káblov, rozvodov a optických sietí; poradenstvo v oblasti kalibračnej techniky, meracej techniky, televíznych káblov, rozvodov a optických sietí. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.03.12, 26.03.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MIKROKOM, s. r. o.; Pod vinicí 622, 143 00 Praha 4; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Patentová a známková kancelária, Kastler Anton; Súmračná 12, 821 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.11.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.10.2002 10/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.04.2003 04/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.01.2012 01/2012 ND3M
 
POZ 3547-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3547-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 28.11.2001 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 28.11.2001 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 28.11.2001 Typ Doručené
1c Plná moc 28.11.2001 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 21.12.2001 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.01.2002 Typ Platba
4 výsledok rešerše 11.07.2002 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 11.07.2002 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.02.2003 Typ Odoslané
7 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 24.10.2011 Typ Doručené
8 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.11.2011 Typ Platba
9 dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2011 Typ Odoslané
10 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
POZ 3547-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku