Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 3544-2001
(111)  Trademark Number  203923 
(151)  Registration Date  08.09.2003 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  28.11.2011 
(210)  Application Number  3544-2001 
(220)  Application Date  28.11.2001 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.06.2003 
(450)  Publication of Registration Date  02.12.2003 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 39, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Obchodná činnosť v oblasti umenia; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; zásielkové reklamné služby; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom kancelárskych strojov a zariadenia; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; reklama; reklamné agentúry; prieskum trhu; odborné obchodné poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; sekretárske služby.
39 - Služby cestovnej kancelárie s výnimkou rezervácie ubytovania.
42 - Prevádzkovanie hotelového ubytovania; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); redakčné služby; prevádzkovanie kempov; prenajímanie a prechodné ubytovanie; odborné poradenstvo s výnimkou obchodného; sanatóriá, zotavovne; prevádzkovanie výstav; inžinierska činnosť; prenájom počítačov; rezervácia penziónov; rezervácia hotelov; prekladateľské a tlmočnícke služby; poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru; prenájom času na prístup do počítačových databáz; prenájom počítačového softvéru; nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  OSCAR 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  LEONARDO - OSCAR, s. r. o.; Zadunajská 12, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  Holakovský Štefan, Ing.; Drobného 13, 841 01 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  28.11.2021 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.06.2003 06/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.12.2003 12/2003 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.04.2006 04/2006 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 02.03.2012 03/2012 ND3M
 
POZ 3544-2001
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 3544-2001
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 28.11.2001 Type Delivered
1a Plná moc 28.11.2001 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 21.12.2001 Type Sent document
3 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 31.12.2001 Type Delivered
4 08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 08.01.2002 Type Payment
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.01.2002 Type Payment
6 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 29.01.2002 Type Sent document
7 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 01.02.2002 Type Sent document
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.08.2002 Type Sent document
9 Zoznam tovarov a služieb (SR) 28.08.2002 Type Delivered
10 výsledok rešerše 03.09.2002 Type Internal Letter
11 pokyn na zverejnenie POZ 04.04.2003 Type Internal Letter
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.09.2003 Type Sent document
13 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 01.02.2006 Type Delivered
14 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.02.2006 Type Payment
15 dodatok k osvedčeniu OZ 22.02.2006 Type Sent document
16 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 30.11.2011 Type Delivered
16a Plná moc 30.11.2011 Type Delivered
17 vyžiadanie poplatku za obnovu 20.12.2011 Type Sent document
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.12.2011 Type Payment
19 dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2012 Type Sent document
20 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Type Delivered
POZ 3544-2001
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 17.02.2006 LEONARDO - OSCAR, s. r. o. LEONARDO - OSCAR, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku