Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3543-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  202243 
(151)  Dátum zápisu  05.03.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  28.11.2011 
(210)  Číslo prihlášky  3543-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.11.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.12.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.06.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 39, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Obchodná činnosť v oblasti umenia; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; zásielkové reklamné služby; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom kancelárskych strojov a zariadenia; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; reklama; reklamné agentúry; prieskum trhu; odborné obchodné poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; sekretárske služby.
39 - Služby cestovnej kancelárie s výnimkou rezervácie ubytovania.
42 - Prevádzkovanie hotelového ubytovania; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); redakčné služby; prevádzkovanie kempingov; prenajímanie a prechodné ubytovanie; odborné poradenstvo s výnimkou obchodného; sanatóriá, zotavovne; prevádzkovanie výstav; inžinierska činnosť; prenájom počítačov; rezervácia penziónov; rezervácia hotelov; prekladateľské a tlmočnícke služby; poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru; prenájom času na prístup do počítačových databáz; prenájom počítačového softvéru; nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  LEONARDO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LEONARDO - OSCAR, s. r. o.; Zadunajská 12, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Holakovský Štefan, Ing.; Drobného 13, 841 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.11.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.12.2002 12/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.06.2003 06/2003 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.04.2006 04/2006 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 02.03.2012 03/2012 ND3M
 
POZ 3543-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3543-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 28.11.2001 Typ Doručené
1a Plná moc 28.11.2001 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 21.12.2001 Typ Odoslané
3 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 31.12.2001 Typ Doručené
4 08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 08.01.2002 Typ Platba
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.01.2002 Typ Platba
6 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 29.01.2002 Typ Odoslané
7 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 01.02.2002 Typ Odoslané
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.08.2002 Typ Odoslané
9 Zoznam tovarov a služieb (SR) 28.08.2002 Typ Doručené
10 výsledok rešerše 03.09.2002 Typ Interné listy
11 pokyn na zverejnenie POZ 04.09.2002 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.03.2003 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 01.02.2006 Typ Doručené
14 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.02.2006 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 22.02.2006 Typ Odoslané
16 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 30.11.2011 Typ Doručené
16a Plná moc 30.11.2011 Typ Doručené
17 vyžiadanie poplatku za obnovu 20.12.2011 Typ Odoslané
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.12.2011 Typ Platba
19 dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2012 Typ Odoslané
20 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
POZ 3543-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 17.02.2006 LEONARDO - OSCAR, s. r. o. LEONARDO - OSCAR, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku