Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3542-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  201734 
(151)  Dátum zápisu  16.01.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  28.11.2011 
(210)  Číslo prihlášky  3542-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.11.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.10.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.04.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Karty pamäťové a mikroprocesorové (v počítačoch); počítač - zápisník (notebook); počítače na prenos dát; prehrávač kompaktných diskov; prístroje na spustenie diskov (počítačových); prístroje na úpravu textu; počítacie stroje; počítačové pamäte; počítače; počítačové programy nahrané; disky magnetické; počítačové klávesnice; zariadenia na spracovanie textu; kompaktné disky; optické kompaktné disky; nahrané operačné programy; nahrané programy obsluhujúce počítač; počítačový softvér vrátane nahraných i nenahraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových, ako aj periodických a neperiodických publikácií na dátových nosičoch; meniče diskov (do počítačov); magnetické médiá; magnetické nosiče údajov; mikroprocesory; modemy; monitory (programy); optické čítače; optické nosiče údajov; optické disky; tlačiarne k počítačom; periférne zariadenia počítačov; rozhrania (počítače); meniče diskov (do počítačov); magnetické páskové jednotky do počítača; procesory (základné jednotky samočinného počítača).
16 - Periodické a neperiodické publikácie a tlačoviny; časopisy, periodiká; grafické reprodukcie; grafické zobrazenie; grafické znaky, tlačivá, tlačené časové plány a harmonogramy.
35 - Reklamná činnosť všetkých druhov vrátane televíznej, rozhlasovej a filmovej reklamy a reklamnej inzercie; reklama; spracovanie textov; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; prenájom kancelárskych strojov a zariadenia; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov prostredníctvom svetovej informačnej telekomunikačnej siete (internet); konzultačná a poradenská služba týkajúca uvedených služieb; služby v obchodnej činnosti; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných textov; vedenie kartoték v počítači; obchodné alebo podnikateľské informácie, revízia účtov.
36 - Lízing, finančné odhady a oceňovania.
37 - Montáž, údržba a opravy počítačov.
38 - Prenájom modemov; prenájom telekomunikačných prístrojov; prenájom zariadení na prenos informácií, prenos signálu pomocou satelitu; posielanie správ; počítačová komunikácia; komunikácia pomocou počítačových terminálov; prenosy správ alebo obrázkov pomocou počítačov; elektronická pošta; prenájom zariadení na prenos informácií; služby spojené s internetom, a to poskytovanie telekomunikačného pripojenia a užívateľského prístupu, rozhlasové vysielanie, televízne vysielanie.
39 - Uchovávanie informácií.
41 - Vydávanie kníh; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vydavateľská a nakladateľská činnosť prostredníctvom svetovej informačnej telekomunikačnej siete (internet), požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov; publikovanie na internete, filmová tvorba, tvorba rozhlasových a televíznych programov, tvorba videofilmov.
42 - Počítačové bázy dát, obnovovanie počítačových báz dát; prenájom strojového času počítačových báz dát; prieskum v oblasti využitia počítačov; servis počítačových programov; odborné poradenstvo s výnimkou obchodného; profesionálne poradenstvo s výnimkou obchodného alebo podnikateľského; prenájom počítačov; počítačové programovanie; tvorba softvéru; poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru; grafický dizajn; prenájom času na prístup do počítačových báz dát; prenájom počítačového softvéru; aktualizovanie, inštalácia a spúšťanie počítačových programov; fotografovanie a výroba fotografií na všetkých druhoch nosičov, tvorba webových stránok, tlač, tlačenie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  RealShop 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gratex International, a.s.; Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Holakovský Štefan, Ing.; Drobného 13, 841 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.11.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.10.2002 10/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.04.2003 04/2003 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.12.2003 12/2003 TC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.01.2005 01/2005 TC3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.10.2010 10/2010 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 03.02.2012 02/2012 ND3M
 
POZ 3542-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3542-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 28.11.2001 Typ Doručené
1a Plná moc 28.11.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.12.2001 Typ Platba
3 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 31.12.2001 Typ Doručené
4 08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 08.01.2002 Typ Platba
5 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 21.01.2002 Typ Odoslané
6 výsledok rešerše 11.07.2002 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 11.07.2002 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.02.2003 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.10.2003 Typ Doručené
10 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.10.2003 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 22.10.2003 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.10.2004 Typ Doručené
12a Plná moc 25.10.2004 Typ Doručené
13 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.10.2004 Typ Platba
14 Žiadosť o opravu 09.11.2004 Typ Doručené
15 Žiadosť o opravu 11.11.2004 Typ Doručené
16 dodatok k osvedčeniu OZ 26.11.2004 Typ Odoslané
17 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.07.2010 Typ Doručené
18 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.07.2010 Typ Doručené
18a Plná moc 29.07.2010 Typ Doručené
19 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.08.2010 Typ Platba
20 dodatok k osvedčeniu OZ 09.09.2010 Typ Odoslané
21 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 03.11.2011 Typ Doručené
21a Plná moc 03.11.2011 Typ Doručené
22 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.11.2011 Typ Platba
23 dodatok k osvedčeniu OZ 09.01.2012 Typ Odoslané
24 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
POZ 3542-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 15.10.2003 GraTex International, a. s. GraTex International, a. s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.11.2004 GraTex International, a. s. GraTex International, a. s.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 17.08.2010 Gratex International, a.s. GraTex International, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku