Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3535-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  201732 
(151)  Dátum zápisu  16.01.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  27.11.2011 
(210)  Číslo prihlášky  3535-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.11.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.10.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.04.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32, 33, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické výťažky z ovocia, príchuti na výrobu nápojov, sirupy na výrobu nápojov, stolové vody, vody ako nápoje.
33 - Víno, alkoholické nápoje.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná činnosť. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Zlaté hrozno 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HUBERT J.E., s.r.o.; Vinárska 137, 926 01 Sereď; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Benčík Ivan, JUDr.; Hlavná 63, P. O. Box 20, 900 86 Budmerice; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.11.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.10.2002 10/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.04.2003 04/2003 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.10.2006 10/2006 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.10.2006 10/2006 PC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.04.2009 04/2009 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
 
POZ 3535-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3535-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.11.2001 Typ Doručené
1a Plná moc 27.11.2001 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 21.12.2001 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.01.2002 Typ Platba
4 výsledok rešerše 11.07.2002 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 11.07.2002 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.02.2003 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 12.09.2005 Typ Doručené
7a Plná moc 12.09.2005 Typ Doručené
8 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 26.09.2005 Typ Platba
9 dodatok k osvedčeniu OZ 03.10.2005 Typ Odoslané
10 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 25.05.2006 Typ Doručené
10a Doklad o podniku/podnikateľovi 25.05.2006 Typ Doručené
11 vyžiadanie poplatku 15.06.2006 Typ Odoslané
12 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.06.2006 Typ Platba
13 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 30.06.2006 Typ Odoslané
14 Plná moc 30.06.2006 Typ Doručené
15 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.07.2006 Typ Doručené
16 vyžiadanie poplatku 21.07.2006 Typ Odoslané
17 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.08.2006 Typ Platba
18 dodatok k osvedčeniu OZ 05.09.2006 Typ Odoslané
19 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 29.01.2009 Typ Doručené
19a Plná moc 29.01.2009 Typ Doručené
19b Doklad o prevode 29.01.2009 Typ Doručené
20 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.02.2009 Typ Platba
21 dodatok k osvedčeniu OZ 09.03.2009 Typ Odoslané
22 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.08.2011 Typ Platba
23 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 02.08.2011 Typ Doručené
24 dodatok k osvedčeniu OZ 11.10.2011 Typ Odoslané
25 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 01.04.2021 Typ Doručené
26 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 24.09.2021 Typ Doručené
27 vyžiadanie poplatku za obnovu 04.10.2021 Typ Odoslané
28 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.10.2021 Typ Platba
POZ 3535-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 27.09.2005 Belička Ivan, Ing. Slobodníková Alžbeta, JUDr.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.08.2006 Vitis trade, s. r. o. Vitis trade, s. r. o.
3 Prevod majiteľa 14.08.2006 Vitis Pezinok, s. r. o. Vitis trade, s. r. o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 14.08.2006 Belička Ivan, Ing. Belička Ivan, Ing.
5 Prevod majiteľa 26.02.2009 HUBERT J.E., s.r.o. Vitis Pezinok, s. r. o.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 26.02.2009 Benčík Ivan, JUDr. Belička Ivan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku