Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3533-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  201730 
(151)  Dátum zápisu  16.01.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  27.11.2011 
(210)  Číslo prihlášky  3533-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.11.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.10.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.04.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Služby obchodného manažmentu; marketingové služby; poradenské služby v oblasti marketingu; profesionálne obchodné poradenstvo; služby marketingovej agentúry; marketingový a obchodný prieskum; služby v oblasti styku s verejnosťou (public relations); poskytovanie informácií a školení vo vzťahu k reklamnej, marketingovej a komunikačnej stratégii. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  MASTERCARD ADVISORS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MasterCard International Incorporated; 2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.11.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.10.2002 10/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.04.2003 04/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.03.2011 03/2011 ND3M
 
POZ 3533-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3533-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.11.2001 Typ Doručené
1a Plná moc 27.11.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.12.2001 Typ Platba
3 výsledok rešerše 11.07.2002 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 11.07.2002 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.02.2003 Typ Odoslané
6 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.12.2010 Typ Platba
7 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 08.12.2010 Typ Doručené
8 dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2011 Typ Odoslané
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 01.04.2021 Typ Doručené
POZ 3533-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku