Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3527-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  212782 
(151)  Dátum zápisu  09.02.2006 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  26.11.2021 
(210)  Číslo prihlášky  3527-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.11.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.11.2005 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.05.2006 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 16 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Modriace prípravky na bielizeň a šatstvo; odhrdzovače; prípravky na čistenie, leštenie a odmasťovanie; leštiace pasty; leštidlá na obuv; leštidlá, konzervanty a krémy na kožu; vosk na dlážky.
05 - Dietetické látky a potraviny prispôsobené na lekárske účely; potrava pre chorých a dojčatá; vitamínové prípravky; hygienické vložky aj pre inkontinentných pacientov; hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; zubné abrazíva; liečivé čaje a nápoje s výnimkou sladových mliečnych nápojov na lekárske účely.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; papiernický tovar a písacie potreby; detské plienky z papiera, buničiny alebo celulózy; papierové obrúsky aj ako prestieranie, odstraňovače mejkapu; papierové obrúsky a utierky; toaletný papier. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  PAVISTELLA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MADEL S.P.A.; Via Evangelista Torricelli 3, 480 10 Cotignola; IT 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska, patentová a známková kancelária, Kajabová Monika, JUDr.; Šustekova 19, 851 04 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  26.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.11.2005 11/2005 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.05.2006 05/2006 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 07.12.2021 23/2021 ND3M
 
POZ 3527-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3527-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 26.11.2001 Typ Doručené
1a Plná moc 26.11.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.12.2001 Typ Platba
3 výsledok rešerše 11.06.2002 Typ Interné listy
4 Zoznam tovarov a služieb (SR) 30.08.2005 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 13.07.2005 Typ Odoslané
6 Zoznam tovarov a služieb (SR) 21.09.2005 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 22.09.2005 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.02.2006 Typ Odoslané
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 19.09.2011 Typ Doručené
9a Plná moc 19.09.2011 Typ Doručené
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.10.2011 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Typ Odoslané
12 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 01.04.2021 Typ Doručené
13 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 27.10.2021 Typ Doručené
13a Plná moc 27.10.2021 Typ Doručené
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.11.2021 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 24.11.2021 Typ Odoslané
POZ 3527-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku