Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3525-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  202186 
(151)  Dátum zápisu  05.03.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  26.11.2011 
(210)  Číslo prihlášky  3525-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.11.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.12.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.06.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 37, 40, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklama, poradenstvo v obchodnej činnosti, reklamné oznamy (rozširovanie), zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, informácie (obchodné alebo podnikateľské), prieskum (obchodný), obchodný alebo podnikateľský prieskum, poradenstvo (odborné obchodné), zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, umenie (obchodný manažment v oblasti podpora predaja pre tretie osoby), televízne reklamy, rozhlasová reklama, reklamné materiály (rozširovanie zákazníkom, letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), agentúry (reklamné), obchodná činnosť (poradenstvo), vydávanie reklamných alebo náborových textov, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, reklamné materiály (vydávanie, aktualizovanie), predvádzanie tovaru, prenájom reklamných materiálov, príprava inzertných stĺpcov, organizovanie výstav, vylepovanie plagátov, reklamné služby (zásielkové), reklamné texty (uverejňovanie), reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie vzoriek, aranžovanie výkladov, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie tovaru, obchodný manažment v oblasti umenia, reklamné plochy (prenájom), rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, prenájom reklamných materiálov.
37 - Montovanie lešení, utesňovanie budov, informácie (stavebné), stavebný dozor, pokrývačské práce na strechách budov, prenájom stavebných strojov a zariadení, izolovanie stavieb, umelecká stolárska výroba a opravy, klimatizačné zariadenia (inštalácia a opravy), utesňovanie stavieb, budovanie závodov a tovární, izolovanie stavieb, dozor nad stavbami, maľovanie a natieranie (interiérové a exteriérové), výstavba obchodných a veľtržných stánkov, stavebníctvo, sklady (výstavba a opravy), stavebné informácie, demolácia budov.
40 - Montáž materiálu na objednávku, zhromažďovanie materiálov (pre tretie osoby).
41 - Živé predstavenie, rekreácia (služby pre oddych), organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, prenájom dekorácií, súťaže (organizovanie športových), prenájom audionahrávok, požičiavanie filmov, umelecké módne agentúry, prevádzkovanie športových zariadení, výroba divadelných alebo iných predstavení, klubové služby (výchovné, zábavné), semináre (organizovanie, vedenie), prenájom divadelných dekorácií, klubové služby (výchovno-zábavné), kongresy (organizovanie a vedenie), školenie, prenájom rozhlasových a televíznych prijímačov, umelecké módne agentúry, organizovanie predstavení (manažérske služby), filmové premietacie prístroje a ich príslušenstvo (prenájom), požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva, predstavenia (výroba divadelných alebo iných), dekorácie (prenájom), zvukové nahrávacie zariadenia (prenájom), večierky (organizovanie a plánovanie), divadelné dekorácie (prenájom), organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, prevádzkovanie športových zariadení, organizovanie a vedenie kolokvií, športový výstroj (prenájom) s výnimkou dopravných prostriedkov, požičiavanie filmov, organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných), organizovanie a vedenie sympózií, prenájom videorekordérov, predstavenia (organizovanie), filmy (prenájom), organizovanie a vedenie seminárov, športové podujatia, organizovanie živých vystúpení, konferencie (organizovanie a vedenie), organizovanie športových podujatí, organizovanie a vedenie kolokvií, estrády (služby v oblasti), organizovanie a plánovanie večierkov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, televízne prijímače (prenájom), sympóziá (organizovanie a vedenie), požičiavanie športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov.
42 - Priemyselný dizajn, expertízy (inžinierske práce), umelecký dizajn, módny dizajn, záhradnícka architektúra (služby v oblasti), usporadúvanie a prevádzkovanie výstav, stavebné výkresy (vypracovanie), štúdie technických projektov, projektová činnosť, projekty (štúdie technických), grafický dizajn, architektonické poradenstvo, prenájom prenosných stavieb, prieskumy (inžinierske práce), záhradná architektúra (služby), prenájom stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov, inžinierska činnosť, projektovanie stavieb, prenájom prenosných stavieb, projektová činnosť, štúdie technických projektov, módny dizajn, výzdoba interiérov, inžinierska činnosť, prevádzkovanie výstav, interiérová výzdoba, navrhovanie obalov, obalový dizajn, priemyselný dizajn, aranžovanie kvetov, profesionálne poradenstvo s výnimkou obchodného alebo podnikateľského, poradenstvo (odborné) s výnimkou obchodného, architektúra, architektonické poradenstvo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.11.01, 27.05.11, 26.01.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EXPO LINE, s. r. o.; Moyzesova 5, 811 05 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Juran Svetozár, JUDr., ANIMUS Patentová a známková kancelária; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 45; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  26.11.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.12.2002 12/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.06.2003 06/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.02.2012 02/2012 ND3M
 
POZ 3525-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3525-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 26.11.2001 Typ Doručené
1a Plná moc 26.11.2001 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 26.11.2001 Typ Doručené
1c Zoznam tovarov a služieb (SR) 26.11.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.12.2001 Typ Platba
3 Zoznam tovarov a služieb (SR) 26.08.2002 Typ Doručené
4 výsledok rešerše 02.09.2002 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 02.09.2002 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.03.2003 Typ Odoslané
7 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 19.09.2011 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku za obnovu 20.10.2011 Typ Odoslané
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.11.2011 Typ Platba
10 vyžiadanie doplatku za obnovu 18.11.2011 Typ Odoslané
11 40 Doplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.12.2011 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 09.01.2012 Typ Odoslané
13 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 31.03.2021 Typ Doručené
POZ 3525-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku