Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3514-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  204690 
(151)  Dátum zápisu  15.12.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  29.11.2012 
(210)  Číslo prihlášky  3514-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.11.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  11.09.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.03.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  10, 11 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  10 - UV - lampy na lekárske účely.
11 - UV - lampy s výnimkou lámp na lekárske účely, zariadenie na dezinfikovanie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  PROLUX G 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NEXA s. r. o.; Sasinkova 9, 921 41 Piešťany; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  29.11.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.09.2003 9/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.03.2004 3/2004 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.05.2004 5/2004 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 02.07.2013 7/2013 ND3M
 
POZ 3514-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.12.2002 3 500,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.02.2004 600,00 SKK
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 29.11.2010 6,00 EUR
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 24.04.2013 266,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 23.11.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3514-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 29.11.2002 Typ Doručené
Doklad o podniku/podnikateľovi 29.11.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.12.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 26.02.2003 Typ Odoslané
výsledok rešerše 07.08.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 07.08.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.01.2004 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.02.2004 Typ Platba
Doklad o prevode 12.02.2004 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 12.02.2004 Typ Doručené
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 22.11.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 01.12.2010 Typ Platba
druhopis osvedčenia o zápise OZ do registra 03.12.2010 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 04.04.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 22.04.2013 Typ Odoslané
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 26.04.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 09.05.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 05.04.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 22.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 22.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 22.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.11.2022 Typ Odoslané
POZ 3514-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 24.02.2004 NEXA s. r. o. Ondrejka Ivan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku