Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 351-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258294 
(151)  Dátum zápisu  02.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  02.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  351-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.02.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  25.05.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  28.09.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklama; marketing; marketingový prieskum; prieskum verejnej mienky; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum trhu; podpora predaja pre tretie osoby; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); obchodné alebo podnikateľské informácie; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; obchodné sprostredkovateľské služby; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); poradenstvo pri riadení podnikov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; externé administratívne riadenie podnikov; administratívne spracovanie obchodných objednávok.
41 - Vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie mimoškolskej vzdelávacej činnosti; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie konferencií; zábavné služby poskytované klubmi; vzdelávacie služby poskytované klubmi; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie športových súťaží.
42 - Tvorba a navrhovanie zoznamov informácií z webových stránok pre tretie osoby (informačnotechnologické služby); externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; poskytovanie virtuálnych počítačových systémov prostredníctvom cloud computingu; poskytovanie počítačovej platformy prostredníctvom internetu (PaaS); vývoj počítačových platforiem; poradenstvo v oblasti informačných technológií; poradenstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; počítačové programovanie; tvorba počítačového softvéru; obnovovanie počítačových databáz; návrh počítačových systémov; analýzy počítačových systémov; inštalácie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačových programov; technologický výskum; vedecký výskum; vedecký a technologický výskum v oblasti prieskumu patentov; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.09, 26.11.12, 26.11.14, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  Čierna, biela, bordová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GROWIO s. r. o.; Karadžičova 8, Bratislava-Ružinov 
(740)  Zástupca (-ovia)  Magdaléna Bachratá; Hornozelenická 387/17, Zálesie 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.02.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 351-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.03.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 351-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 18.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 18.02.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 18.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.03.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.04.2022 Typ Odoslané
výsledok rešerše 25.04.2022 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 26.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 26.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 26.04.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 351-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku