Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 35-95
(111)  Číslo ochrannej známky  183622 
(151)  Dátum zápisu  21.01.1999 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  05.01.2005 
(210)  Číslo prihlášky  35-95 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.01.1995 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.10.1998 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  13.04.1999 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, geodetické, elektrické, prístroje a nástroje na váženie, meranie, signalizáciu, na kontrolné, záchranné účely a na výučbu, prístroje a zariadenia na zaznamenávanie, transmisiu, reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky, automatické prístroje a mechanizmy uvádzané do činnosti vhodením mince alebo známky; registračné pokladne; kalkulačky, počítače a ich vybavenie; predajné automaty, zariadenia na rozmieňanie a vydávanie mincí, zobrazovacie jednotky kreditu; prístroje a nástroje fotografické, kinematografické a optické, elektromagnetické zobrazovacie jednotky, tlačiarne diapozitívov, fotoprojektory, kopírovacie stroje a zariadenia, prenosné kopírovacie stroje, procesory, procesory na spracovanie diapozitívov, elektronické dosky plošných spojov, dvojúrovňové poltónové procesory na spracovanie obrazov, vysokorýchlostné procesory na spracovanie farebných podkladov; hasiace prístroje a zariadenia; batérie, letecké batérie, akumulátory, solárne články, palivové články, nabíjačky akumulátorov; uhlíkové tyčinky do suchých batérií; konektory, elektrické káble, elektrické vedenia, elektrické podlahové vedenia interiérových elektrických rozvodov, elektrické zásuvky, stabilizátory prúdu pre výbojky, podpodlahové rozvodové systémy, spínače s tlmičom svetla, prerušovače obvodov, regulačné zariadenia, ochrany obvodov, spínacie mechanizmy, elektrické spojovacie skrine, telefónne ústredne, panelové rozvádzače, prístrojové spínače, rozvádzačové spínače, elektrické objímky, zástrčky, elektrické inštalačné zariadenia; akustické prístroje a zariadenia, rádiokazetové záznamové zariadenia, kompaktné stereoprehrávače, rozhlasové prijímače, kazetové páskové záznamové zariadenia, magnetické páskové jednotky, mikrokazetové prepisovače, nahrávacie /prehrávacie zariadenia na spev zo záznamu, prehrávače CD, softvéry na CD (nahrané), taniere gramofónov, reproduktory, kazetové magnetofóny, grafické korektory (equalizér), tunery, zosilňovače, ramená prenosiek, slúchadlá, audiočasomerače, mikrofóny, prehrávače záznamov, elektrické megafóny, zložené stereojednotky s CD prehrávačom a magnetopáskovým prehrávačom, digitálne zvukové procesory, digitálne kompaktné kazetové magnetofóny, prístroje do jazykových laboratórií, mikrofónne mixéry, magnetofóny, audiosystémy do automobilov, diaľkové ovládače, ostatné akustické prístroje; audiovizuálne prístroje a zariadenia, video- CD stereoprehrávače, video- CD softvéry, kazetové záznamové videozariadenia, prenosné kamery s nahrávačom (kamkordéry), videokamera s rekordérom, multilaserové diskové záznamové zariadenia, diskové videorekordéry, farebné videotlačiarne, snímacie elektrónky, obrazovky, farebné videosystémy na veľkoplošné zobrazovanie, televízne prijímače, antény, videoprojektory, obrazovkové displeje, videokamery, televízne kamery, káblové televízne systémy, satelitné rozhlasové prijímače, optické záznamové/reprodukčné aparatúry, optické záznamové/reprodukčné médiá, ovládacie klávesnice, videoprepínače, kazetový knižničný systém, rozhlasové systémy na automatické vysielanie, mechaniky pevných diskov, prehrávače na elektronické knihy, zariadenia na tvorbu videoobrazu, karty do elektrických optických zobrazovacích jednotiek, elektrické zobrazovacie viacúčelové jednotky, softvéry pre videodisky, ostatné audiovizuálne prístroje a zariadenia; mechaniky optických diskov, nahrávače optických diskov, prehrávače optických diskov, automatické vymieňače optických diskov, kazety optických diskov, riadiace systémy optických diskov; komunikačné prístroje a zariadenia, telefaxy, opakovacie/prepínacie systémy na hromadné faxovanie, systémy zvukovej pošty, vysielače/prijímače (transceivery), telefóny, prenosné telefóny, automatické telefónne záznamníky a odkazovače, miestne automatické linkové prepínacie systémy, digitálne telefónne obslužné jednotky, prijímače globálneho pozičného systému (GPS), rádiotelefóny, lodné radary, križovatkové siete, celulárne mobilné telefóny, rádiové upozorňovacie zariadenia (radio pagers), interiérové odpovedacie zariadenia, mobilné komunikačné systémy, viackanálové rádiové systémy, dopravno-informačné elektrické tabule, zobrazovacie jednotky zo svetelných diód (LED), opakovacie zariadenia, zariadenia s využitím mikrovĺn, videotelekonferenčné systémy, osobné prenosné telefóny, verejné telefónne systémy, systémy lokálnych sietí (LAN), rádiové telefóny, automatické monitorovacie systémy automobilov, rádiá pre stacionárne alebo mobilné stanice; signalizačné prístroje a zariadenia, videointerkomy, interiérové telefóny, dverové hlásiče, budíky, hlásiče požiarov, alarmy úniku plynu, alarmy proti zlodejom; kontrolné a riadiace prístroje a zariadenia, automatické dverové kontrolné systémy, komunikačné a monitorovacie systémy bytových jednotiek, automatické kontrolné systémy budov, elektrické viacúrovňové bezpečnostné zariadenia; automatické regulačné prístroje a zariadenia, elektrické rozvádzacie dosky, zariadenia na dopravné signalizačné zariadenia, elektronické radiče mechanických zariadení; elektrické regulátory osvetlenia, stmievače, elektrické regulátory halogénových lámp kopírovacích strojov, spínače denného osvetlenia, časové spínače, invertory, regulátory úrovne hladiny kvapaliny, kvapalinové regulátory teploty, programovateľné regulátory, sériové tlmivky; počítače a ich periférne zariadenia, čítače kariet, čítače čiarových kódov, systémy na zber údajov, skenery pre osobné počítače, tlačiarne, mechaniky pružných diskov, textové procesory, dátové terminály, terminály na zber dát, elektronické registračné pokladnice, uzly predajných systémov, systémy CAD/CAM, počítače, elektronické kalkulačky, plottre (zapisovacie, kresliace zariadenia), mechaniky CD-ROM, elektronické triediace systémy, klávesnice, periférie počítačov, počítačové programové vybavenie, multimediálne interaktívne diskové prehrávače, softvéry pre interaktívne multimediálne diskové prehrávače, prehrávače na videohry; softvéry na videohry; externé záznamové médiá, videopásky, audiopásky, pružné disky, optické disky, vstupno-výstupná doska (I/C karta), kazety (kartridže) ROM a kazety (kartridže) RAM; meracie prístroje a zariadenia, termoluminiscenčné dozimetrické systémy, prenosné dozimetre, osciloskopy, logické analyzátory, signálne generátory, oscilátory, modulátory, voltmetre, elektronické počítacie prístroje, ampérmetre, merače spotreby elektrickej energie, merače väzby medzi obvodmi, elektrické merače rozptylu, elektrické merače izolácie, teplomery, merače deformácií, procesory meracích systémov, audio/videoanalyzátory; senzory, senzory na meranie ozónovej vrstvy, senzory na pozemné snímanie, fotoelektrické senzory, polovodičové senzory, senzory na určovanie polohy, senzory na meranie rotačnej rýchlosti, senzory na meranie uhlov, senzory na meranie uhlovej rýchlosti, teplotné senzory, ultrasonické keramické senzory, senzory na meranie vlhkosti; elektronické súčiastky, termostaty, diódy, tranzistory, integrované obvody, integrované obvody veľkej hustoty integrácie, polovodičové pamäťové zariadenia, jednočipové mikropočítače, magnetróny, kondenzátory, procesory na spracovanie poltónového obrazu, kazety optických diskov, páskové mechaniky pre počítače a audio/videozariadenia, napájacie zdroje, transformátory, elektrické tunery pre kazetové videoprehrávače a videonahrávače, elektrické tunery pre televízne prijímače, vysokofrekvenčné tunery, komponenty optických prenosových zariadení, kryštálové oscilátory, dosky tlačených spojov, obvody rozhrania, magneticky odolné prvky, duplexory, filtre, keramické rezonátory, oneskorovacie linky, piezoelektrické akustické meniče, ultrasonické merače vlhkosti, diaľkové ovládacie jednotky, konvergentné zariadenia, hlavy tepelných tlačiarní, zobrazovacie jednotky z tekutých kryštálov, elektrické odpory, hybridné mikroobvody, termistory, odrušovacie komponenty, piezoelektrické keramické prvky, piezoelektrické zapaľovače, cievky, konvertory, RF konvertory pre kazetové videonahrávače a videoprehrávače, magnetické hlavy, vychyľovacie cievky, tekuté kryštály, permanentné magnety, konektory, relé obvody, adaptéry, tepelné poistky, skenery (snímacie prístroje), elektrické nabíjačky, kódovacie zariadenia, zobrazovacie zariadenia, svetlo emitujúce diódy, magnetické zvitky, diaľkové ovládače elektrických prístrojov, zosilňovače pre elektrické prístroje, klávesnice elektrických prístrojov; elektrické prístroje pre domácnosť určené na čistenie, najmä elektrické vysávače, elektrické zariadenia na leštenie a voskovanie; elektrické kanvice, elektrické lapače hmyzu, elektrické žehliace zariadenia, elektrické natáčky na vlasy, elektrické ondulovačky, elektrické kefy na natáčanie vlasov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  PANASONIC 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Panasonic Corporation; 1006, Oaza-Kadoma, Kadoma-shi, Osaka; JP 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  05.01.2015 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  05.01.2015 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.10.1998 10/1998 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 13.04.1999 4/1999 FG3M
3 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 11.09.2001 9/2001 QB3M
4 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 09.01.2003 1/2003 QB3M
5 Obnovené ochranné známky 04.03.2005 3/2005 ND3M
6 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 04.01.2007 1/2007 QB3M
7 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.03.2009 3/2009 TC3M
8 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 07.09.2009 9/2009 QC3M
9 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 07.09.2009 9/2009 QB3M
10 Zaniknuté ochranné známky 02.10.2015 10/2015 MA3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 34886320 1 MATSUSHITA ELECTRONIC COMPONENTS (SLOVAKIA) s. r. o. nevýlučná 30.03.1999 neplatná
  • 34886321 2 MATSUSHITA ELECTRONIC COMPONENTS (SLOVAKIA) s. r. o. nevýlučná 30.10.2002 neplatná
  • 34886322 3 Panasonic Electronic Devices Slovakia, s. r. o. nevýlučná 06.11.2006 neplatná
  • 34886323 4 Panasonic Electronic Devices Slovakia, s. r. o. nevýlučná 14.07.2009 neplatná
 
POZ 35-95
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 03.04.2002 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.11.2004 3 000,00 SKK
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 16.08.2006 500,00 SKK 07.12.2006 325,00 SKK
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 23.10.2006 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.12.2008 200,00 SKK
22 Pop. za Žiadosť o zápis ďalšieho rozhodného údaja 25.03.2009 16,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 35-95
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia Typ Platba
Odpoveď na správu úradu Typ Doručené
výsledok prieskumu žiadosti o licenciu Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o licenciu Typ Odoslané
Plná moc 05.01.1995 Typ Doručené
Prihláška OZ 05.01.1995 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 05.01.1995 Typ Doručené
Doklad 05.01.1995 Typ Doručené
F0011 Popl. za prihlášku 30.01.1995 Typ Platba
Doklad 10.08.1995 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.01.1998 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 12.03.1998 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 14.05.1998 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 10.06.1998 Typ Doručené
výsledok rešerše 15.06.1998 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 17.06.1998 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 02.02.1999 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 24.02.1999 Typ Doručené
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 02.03.1999 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.03.1999 Typ Odoslané
pokyn na zápis licencie 23.03.1999 Typ Interné listy
Žiadosť o opravu 30.03.1999 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 01.04.1999 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 14.05.1999 Typ Odoslané
Žiadosť inde neuvedená 12.04.2001 Typ Doručené
pokyn na zápis licencie 29.05.2001 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 06.06.2001 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 16.01.2002 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 22.03.2002 Typ Odoslané
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 08.04.2002 Typ Platba
Oznámenie 09.05.2002 Typ Doručené
vnútrospisový list 11.06.2002 Typ Interné listy
vnútrospisový list 04.10.2002 Typ Interné listy
pokyn na zápis licencie 25.10.2002 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 04.11.2002 Typ Odoslané
Plná moc 15.11.2004 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 15.11.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.11.2004 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 01.02.2005 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 09.08.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 09.08.2006 Typ Doručené
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 18.08.2006 Typ Platba
Žiadosť o zastavenie konania (prevod, licencia atď) 04.09.2006 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania (návrh účastníka) 08.09.2006 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 12.10.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 25.10.2006 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2006 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení poplatku (65%) 15.11.2006 Typ Odoslané
vnútrospisový list 28.11.2006 Typ Interné listy
Plná moc 09.12.2008 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.12.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.12.2008 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.02.2009 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 19.03.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
22 Pop. za Žiadosť o zápis ďalšieho rozhodného údaja 27.03.2009 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2009 Typ Odoslané
POZ 35-95
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.01.2009 Panasonic Corporation MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku