Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 349-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  349-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 12, 35, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Hriadeľové spojky (stroje); vzduchové filtre do motorov; vzduchové chladiče; zapaľovanie spaľovacích motorov; alternátory; ventily (časti strojov); hriadele strojov; samomazacie ložiská; mazacie krúžky (časti strojov); piestne krúžky; bubny (časti strojov); strojové alebo motorové ojnice; guľkové ložiská; žeraviace sviečky do dieselových motorov; hnacie remene strojov; kryty (časti strojov); vstrekovače motorových palív; karburátory; spätné ventily, klapky (časti strojov); kompresory; turbokompresory; spojky, spojenia, styky, kĺby (časti motorov); ložiskové puzdrá, domce (časti strojov); hlavy valcov (časti motorov); valce strojov; štartéry motorov; redukčné ventily (časti strojov); čerpadlá (časti strojov a motorov); piesty valcov; hriadele, kľuky, páky (časti strojov); regulátory (časti strojov); katalyzátory do motorov; piesty motorov; regulátory otáčok strojov a motorov; ložiskové puzdrá čapov (časti strojov); ložiská prevodových hriadeľov; piesty (časti strojov alebo motorov); ventily (časti strojov a motorov); kolesá (časti strojov); valčekové ložiská; krúžky guľkových ložísk; remene motorov; prevody strojov; ventilátory motorov; kompresory (stroje); zapaľovacie sviečky do spaľovacích motorov; piesty tlmičov (časti strojov); antifrikačné ložiská strojov; šetriče paliva do motorov; cievky (časti strojov); ovládacie káble strojov a motorov; riadiace mechanizmy strojov a motorov; kompresory chladiacich zariadení; remene motorových ventilátorov; valce motorov; výmenníky tepla (časti strojov); výfuky motorov; filtre ako časti strojov alebo motorov; palivové konvertory spaľovacích motorov (s vnútorným spaľovaním); chladiče motorov; kľukové skrine strojov a motorov; výfukové potrubia motorov; nakopávacie štartéry motocyklov; tlmiče motorov.
12 - Duše pneumatík; náradie na opravu duší pneumatík; vzduchové pumpy (výbava automobilov); závesné tlmiče na dopravné prostriedky; tlmiace pružiny do dopravných prostriedkov; protišmykové zariadenia na pneumatiky automobilov; protišmykové reťaze; opierky hlavy na sedadlá automobilov; ťažné zariadenia vozidiel; automobilové kapoty; automobilové reťaze; automobilové podvozky; signalizačné zariadenia pri spätnom chode automobilov; plášte na kolesá vozidiel; ventily na automobilové pneumatiky; torzné tyče vozidiel; vyklápače (časti nákladných automobilov); blatníky; dvojkolesové skladové vozíky; kolesá automobilov; kapoty na automobilové motory; kapoty na vozidlá; prívesy (vozidlá); bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov; náboje kolies automobilov; manipulačné vozíky; podvozky vozidiel; nárazníky vozidiel; hydraulické obvody do vozidiel; motocyklové stojany (súčasti motocyklov); súkolesia pozemných vozidiel; elektrické motory do pozemných vozidiel; bezpečnostné sedadlá pre deti do automobilov; závažia na vyváženie kolies vozidiel; nápravy vozidiel; čapy náprav; stierače; kryty na disky kolies; brzdy vozidiel; obruče hláv kolies; motory do pozemných vozidiel; poťahy na sedadlá automobilov; prevodovky do pozemných vozidiel; reaktívne motory do pozemných Vozidiel; čelné sklá vozidiel; hroty na pneumatiky; pásky na protektorovanie pneumatík; pneumatiky; dvere na dopravné prostriedky; nosiče lyží na autá; špice automobilových kolies; pružiny závesov do automobilov; spätné zrkadlá; ráfy automobilových kolies; sedadlá na motocykle; sedadlá automobilov; podvozky automobilov; priľnavé gumené záplaty na opravu duší; čalúnenie automobilov; okenné tabule na okná automobilov; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; zariadenia proti oslneniu do automobilov; automobilové pneumatiky; nárazníky automobilov; tlmiče automobilov; zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; klaksóny automobilov; skrine na prevodovky pozemných vozidiel; dvojkolesové vozíky; autopoťahy; hnacie reťaze do pozemných vozidiel; prevodové remene do pozemných vozidiel; meniče točivých momentov v pozemných vozidlách; smerovky na dopravné prostriedky; volanty vozidiel; reduktory (redukčné ozubené súkolesia do pozemných vozidiel); brzdové dielce do vozidiel; uzávery palivových nádrží vozidiel; spojovacie tyče na pozemné vozidlá (nie časti motorov); bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov; tienidlá proti slnku do automobilov; prevodové hriadele do pozemných vozidiel; poťahy na volanty vozidiel; spojlery na vozidlá; stierače na svetlomety; brzdové platničky na automobily; kryty na rezervné kolesá; zapaľovače cigariet do automobilov; automobilové brzdové kotúče; uchytenia motorov do pozemných vozidiel; bočné spätné zrkadlá na vozidlá; radiace páky vozidiel; popolníky do automobilov; motocyklové reťaze; riadidlá na motocykle; motocyklové motory; plné pneumatiky na kolesá dopravných prostriedkov; ochranné vložky do pneumatík; poťahy na motocyklové sedadlá; matice na kolesá vozidiel; prívesy na prepravu bicyklov; zaisťovacie čapové kolíky na kapoty vozidiel.
35 - Zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); subdodávateľské služby (obchodné služby); reklama; marketing; obchodné sprostredkovateľské služby.
37 - Údržba a opravy motorových vozidiel; antikorózne úpravy; mazanie vozidiel; umývanie dopravných prostriedkov; inštalácie, údržba a opravy strojov; klampiarstvo a inštalatérstvo; leštenie vozidiel; protektorovanie pneumatík; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; autoservisy (údržba a tankovanie); údržba vozidiel; lakovanie, glazovanie; čistenie vozidiel; opravy vozidiel pri dopravných nehodách; informácie o opravách; vulkanizovanie pneumatík (opravy); nabíjanie batérií vozidiel; vyvažovanie pneumatík; elektroinštalačné služby; nabíjanie elektromobilov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  amstek 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  amstek s.r.o.; Galvaniho 12, 821 04 Bratislava-Ružinov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o.; Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava-Ružinov; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 349-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 349-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.02.2021 Typ Doručené
1a Osvedčovacia doložka 03.02.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 03.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 04.02.2021 Typ Doručené
3 rozhodnutie o zastavení konania 25.02.2021 Typ Odoslané
POZ 349-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku