Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 349-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  203250 
(151)  Dátum zápisu  03.07.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  11.02.2022 
(210)  Číslo prihlášky  349-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.02.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.04.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.10.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklamná činnosť a propagačná činnosť, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, vydávanie reklamných a náborových textov a tlače, tvorba reklamy a poradenstvo vo vymenovaných oblastiach; prieskum trhu; obchodné a účtovné poradenstvo, konzultácie a informácie; vedenie účtovníctva; auditné a audítorské služby patriace do triedy 35; oceňovanie a odhady podnikov, poradenské a konzultačné služby vo vymenovaných oblastiach; podnikateľské a ekonomické poradenstvo, konzultácie a informácie; autorizované spracovanie dát.
36 - Prenájom, sprostredkovanie a oceňovanie nehnuteľností, faktoring a forfaiting, rozpočtové a daňové odhady, vyhotovenie daňových priznaní; finančné poradenstvo, konzultácie a informácie; daňové poradenstvo, konzultácie a informácie; auditné a audítorské služby patriace do triedy 36.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných alebo náborových textov; zabezpečovanie, organizovanie a príprava kultúrnych, zábavných a spoločenských akcií; zabezpečovanie, organizovanie a príprava vzdelávacích kurzov, školení v oblastiach uvedených v triedach 35 a 36; poradenské a konzultačné služby týkajúce sa služieb v triede 41; poskytovanie elektronických publikácií, (textových, zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových záznamov) on-line (bez možnosti kopírovania). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ADP 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ADP - audit, dane, poradenstvo, s.r.o.; Blagoevova 9, 851 04 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.02.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.04.2003 04/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.10.2003 10/2003 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.02.2012 02/2012 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.02.2012 02/2012 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 07.12.2021 23/2021 ND3M
 
POZ 349-2002
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 349-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.02.2002 Typ Doručené
1a Plná moc 11.02.2002 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.02.2002 Typ Platba
3 výsledok rešerše 21.10.2002 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.10.2002 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 12.11.2002 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 13.12.2002 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 15.07.2003 Typ Odoslané
8 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.11.2011 Typ Doručené
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 04.11.2011 Typ Doručené
10 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.11.2011 Typ Platba
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.11.2011 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 09.01.2012 Typ Odoslané
13 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 22.10.2021 Typ Doručené
13a Plná moc 22.10.2021 Typ Doručené
13b Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 22.10.2021 Typ Doručené
14 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 22.10.2021 Typ Doručené
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.10.2021 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 25.11.2021 Typ Odoslané
POZ 349-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.12.2011 ADP - audit, dane, poradenstvo, s.r.o. ADP - audit, dane, poradenstvo, s. r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 25.11.2021 FAJNOR IP s.r.o. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku