Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3471-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  205670 
(151)  Dátum zápisu  08.03.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  29.11.2022 
(210)  Číslo prihlášky  3471-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.11.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.12.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.06.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Medikované prípravky na orálnu starostlivosť. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SIMPLY WHITE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, a Delaware Corporation; 300 Park Avenue, New York, NY 10022; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  29.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2003 12/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.06.2004 6/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 02.01.2013 1/2013 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 07.12.2022 23/2022 ND3M
 
POZ 3471-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.12.2002 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.11.2012 133,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 02.11.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3471-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 29.11.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 29.11.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.12.2002 Typ Platba
Zoznam tovarov a služieb (SR) 17.01.2003 Typ Doručené
výsledok rešerše 23.09.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 23.09.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.03.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 25.10.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 25.10.2012 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.11.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 03.12.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 04.04.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 20.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 20.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 20.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.10.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 25.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 18.11.2022 Typ Odoslané
POZ 3471-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku