Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 347-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258292 
(151)  Dátum zápisu  02.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  02.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  347-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.02.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  25.05.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  28.09.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 10, 35, 41, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Simulátory vedenia a riadenia dopravných prostriedkov; vzdelávacie roboty; simulátory na nácvik resuscitácie.
10 - Diagnostické prístroje na lekárske použitie.
35 - Reklamné plagátovanie; reklama; televízna reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; písanie reklamných textov; tvorba reklamných filmov; marketing; telemarketingové služby; vonkajšia reklama; marketing prostredníctvom influencerov.
41 - Vzdelávanie; akadémie (vzdelávanie); korešpondenčné vzdelávacie kurzy; školenia; vyučovanie; vzdelávanie; informácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; praktický výcvik (ukážky); online vydávanie elektronických kníh a časopisov; koučovanie (školenie); odborné preškoľovanie; školské služby (vzdelávanie); organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; vyučovanie pomocou simulátorov; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; prenos obchodných znalostí a know-how (školenie); vydávanie osvedčení o vzdelaní, konkrétne poskytovanie skúšok v oblasti odbornej prípravy a vzdelávania; výskum v oblasti vzdelávania.
44 - Lekárske služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.15, 25.05.99, 29.01.01, 24.13.01, 27.99.24, 19.13.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, červená, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina; Moyzesova 959/38, Žilina 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.02.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 347-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 347-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 18.02.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 18.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.03.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 29.04.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 347-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku