Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 347-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  257223 
(151)  Dátum zápisu  24.03.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  24.03.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  347-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.11.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  13.04.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Prenájom reklamného priestoru; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; správa spotrebiteľských vernostných, motivačných a odmeňovacích programov; organizovanie obchodných výstav; organizovanie veľtrhov; rozširovanie reklamných a propagačných materiálov; poradenské služby v oblasti reklamy a marketingu; predvádzanie a vystavovanie tovaru; reklama prostredníctvom elektronických databáz; príprava audiovizuálnych prezentácií na reklamné použitie; obchodná reklama prostredníctvom audiovizuálnych databáz; podpora predaja pre tretie osoby prostredníctvom audiovizuálnych databáz; obchodné sprostredkovanie spolupráce s blogermi; cielený marketing; reklama na tovary; digitálny marketing; digitálne reklamné služby; priamy marketing; príprava zákazkovej reklamy pre klientov; podpora predaja pre tretie osoby prostredníctvom audiovizuálnych médií; podpora predaja (pre tretie osoby); tvorba reklamných nahrávok; reklama prostredníctvom elektronických tabúľ (pútačov); internetová reklama; reklama v časopisoch, brožúrach a novinách; televízna reklama; rozhlasová reklama; poštová reklama; reklama; reklamné poradenstvo; zbieranie reklamných informácií do počítačových databáz; dohodovanie obchodných zmlúv o reklame; obchodný marketing (okrem predaja); obchodné reklamné služby v oblasti franchisingu; príprava reklamných textov pre obchod; reklama na knihy; organizovanie marketingových kampaní; marketing; marketing pre reštaurácie; príprava marketingových plánov; služby marketingových agentúr; merchandising (podpora predaja pre tretie osoby); podpora predaja pre tretie osoby prostredníctvom informačnokomerčných materiálov; vývoj reklamných koncepcií pre médiá; vydávanie reklamných tlačovín; vydávanie elektronických reklamných tlačovín; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie a vedenie podujatí na podporu predaja; distribúcia rozhlasovej a televíznej reklamy; reklamné a marketingové služby poskytované prostredníctvom blogov; tvorba reklamných filmov; tvorba reklamných kampaní pre podniky; reklama na transparentoch; telemarketingové služby; výroba telešopingových programov; tvorba reportážnych reklám; podpora predaja nových výrobkov pri uvádzaní na trh; tvorba videozáznamov na reklamné účely; grafická úprava tlačovín na reklamné účely.
38 - Telekomunikačné služby; vysielacie služby; digitálny prenos audio a video dát; prenos zvukového a video obsahu prostredníctvom satelitu; automatický prenos digitálnych údajov prostredníctvom telekomunikačných kanálov; digitálny prenos údajov; distribúcia digitálneho zvukového obsahu a digitálneho video obsahu prostredníctvom telekomunikačných oznamovacích prostriedkov; telekomunikačné služby v digitálnej sieti; prenos videa prostredníctvom digitálnych sietí; digitálne komunikačné služby; telekomunikačné služby súvisiace s elektronickým obchodom; elektronický prenos obrazu; služby vstupu do elektronických komunikačných sietí (smerovanie a pripájanie); poskytovanie prístupu k elektronickým komunikačným sieťam a k elektronickým databázam; prenos zvuku a obrazu cez satelit alebo cez interaktívne multimediálne siete; prenos zvukových a vizuálnych nahrávok prostredníctvom telekomunikačných sietí; káblový prenos zvuku, obrazu, signálu a dát; satelitný prenos zvuku, obrazu, signálu a dát; posielanie správ (prenos); telekomunikačný prenos informácií pre domácnosti; prenos informácií prostredníctvom ďalekopisu a satelitu; prenos informácií prostredníctvom digitálnych sietí; interaktívne telekomunikačné služby; prenos interaktívnych televíznych programových sprievodcov; telekomunikačný prenos prístupových údajov chránených heslom; telematický prenos prístupových údajov chránených heslom; komunikácia prostredníctvom nadnárodných telekomunikačných sietí; poradenstvo v oblasti prenosu údajov prostredníctvom telekomunikačných sietí; retransmisia obrazu cez satelit; služby v oblasti mobilných médií v podobe elektronického prenosu zábavného mediálneho obsahu; poskytovanie užívateľského prístupu do mobilnej telekomunikačnej siete; prenos správ a informácií prostredníctvom mobilnej telekomunikačnej siete; poskytovanie informácií o prenose údajov prostredníctvom telekomunikačných médií; televízne vysielanie prostredníctvom vysielačov na prenos signálu medzi zemou a satelitom; retransmisia televíznych programov pre tretie osoby; satelitný prenos televíznych programov; prenos videofilmov prostredníctvom telekomunikačných sietí; interaktívny prenos videa prostredníctvom digitálnych sietí.
41 - Tvorba audionahrávok; tvorba videonahrávok; tvorba mudlimediálnych nahrávok; fotografovanie; online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie elektronických publikácií bez možnosti kopírovania; online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); organizovanie a vedenie ochutnávok vína na účely zábavy; služby konferenciera počas večierkov a spoločenských podujatí; tvorba živých televíznych programov (okrem reklamných); tvorba živých zábavných televíznych programov; tvorba živých televíznych vzdelávacích programov; premietanie nahratých zábavných programov; titulkovanie filmov; organizovanie festivalov (zábava); premietanie kinematografických filmov; filmová zábava; fotografické reportáže; organizovania zábavných spoločenských podujatí (gala slávností); poskytovanie miestností na zábavu; inscenácia nenáročných zábavných predstavení; nenáročná javisková zábava; tvorba televíznych šou určených pre satelitné vysielania; tvorba televíznych seriálov určených pre satelitné vysielanie; výber uchádzačov o účinkovanie v talentových televíznych súťažiach (pre tretie osoby); výber uchádzačov o účinkovanie v talentových herných šou (pre tretie osoby); poskytovanie nesťahovateľných filmov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); poskytovanie nesťahovateľných filmov a televíznych programov prostredníctvom platenej televízie; poskytovanie nesťahovateľných filmov a televíznych programov prostredníctvom televíznych kanálov, kde diváci platia len za odsledované televízne prenosy; poskytovanie nesťahovateľných televíznych programov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); ľudová zábava; premietanie inštruktážnych filmov; on-line interaktívna zábava; poskytovanie nesťahovateľných audionahrávok prostredníctvom služieb na prenos audioobsahu (na požiadanie); online poskytovanie nesťahovateľných digitálnych obrázkov prostredníctvom služieb na prenos digitálnych obrazových súborov (na požiadanie); online poskytovanie zábavných herných šou (z počítačových sietí); tvorba rozhlasových a televíznych programov; rozhlasová zábava; televízna zábava; organizovanie zábavných predstavení (zábavných šou); organizovanie zábavných podujatí; tvorba divadelných alebo iných predstavení; plánovanie predstavení; zábava prostredníctvom IPTV; zábava vo forme filmových klipov poskytovaná prostredníctvom webových stránok; zábava vo forme videa poskytovaná prostredníctvom webových stránok; nepretržité herné súťaže (zábava); zábava prostredníctvom digitálnych nahrávok (podcastov); zábava vo forme televíznych spravodajských šou; zábava formou audiovizuálnych prezentačných služieb; zábavné televízne programy; interaktívne zábavné televízne programy; tvorba zábavných videofilmov; organizovanie zábavných slávnostných predstavení spojených s udeľovaním televíznych ocenení; poskytovanie informácií o televíznych programoch; tvorba zábavných televíznych herných súťaží; poskytovanie informácií o zábave prostredníctvom televíznych, širokopásmových, bezdrôtových a on-line služieb; organizovanie súťaží; premietanie videofilmov; vydávanie digitálnych videozáznamov, audiozáznamov a multimediálnych záznamov; online vydávanie elektronických časopisov; online vydávanie elektronických kníh; online vydávanie multimediálnych elektronických kníh a časopisov; online vydávanie elektronických periodík; vydávanie spotrebiteľských posudkov tovarov na kultúrne alebo zábavné účely; vydávanie brožúr; vydávanie kníh na počúvanie; vydávanie informačných bulletinov (okrem reklamných); vydávanie publikácií; vydavateľské služby (vrátane elektronického vydávania); vydávanie manuálov a príručiek; vydávanie kníh; multimediálne vydávanie kníh; konzultačné služby v oblasti vydávania kníh; vydávanie časopisov; konzultačné služby v oblasti vydávania časopisov; multimediálne vydávanie časopisov, denníkov a novín; vydávanie tlačovín okrem reklamných textov; vydávanie tlačovín v elektronickej forme; multimediálne vydávanie tlačených materiálov; vydávanie tlačených vzdelávacích materiálov; vydávanie inštruktážnej literatúry; vydávanie vzdelávacích kníh; tvorba digitálnych nahrávok so vzdelávacím obsahom (podcasty); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); tvorba digitálnych nahrávok (podcastov); vydávanie vedeckých informačných časopisov; vydávanie kníh s obsahom televíznych programov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.98, 26.04.24, 26.04.22, 26.04.09, 27.05.24, 27.05.09, 26.04.17, 27.99.19, 21.03.99, 27.99.20, 27.03.15, 21.03.23, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, čierna, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AMC Networks Central Europe s.r.o.; Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 - Karlín; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária; Ul. 29.augusta 15, 811 09 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.02.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.11.2021 22/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 13.04.2022 7/2022 FG3M
 
POZ 347-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.02.2021 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 347-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.02.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 03.02.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 03.02.2021 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 03.02.2021 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 03.02.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 04.02.2021 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.02.2021 Typ Platba
výsledok rešerše 19.02.2021 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.09.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 04.11.2021 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 10.11.2021 Typ Interné listy
Oznámenie o podaní zhodnej prihlášky 11.11.2021 Typ Odoslané
Oznámenie o podaní zhodnej prihlášky 11.11.2021 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 12.04.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 16.09.2022 Typ Doručené
POZ 347-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku