Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 3456-2002
(111)  Trademark Number  205523 
(151)  Registration Date  04.03.2004 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  28.11.2022 
(210)  Application Number  3456-2002 
(220)  Application Date  28.11.2002 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.12.2003 
(450)  Publication of Registration Date  08.06.2004 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 35, 41, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Zvukové a obrazové záznamy na optických, magnetických a magnetooptických nosičoch, najmä záznamy z oblasti informácií, softvér v spojení s prekladateľskou činnosťou a tlmočením, dabingom a preklady videokaziet.
35 - Organizovanie obchodných a propagačných akcií, služby organizačné a stenografické v spojení s užívaním cudzích jazykov.
41 - Vzdelávacie služby v oblasti prekladateľskej a tlmočníckej, najmä organizovanie kongresov, konferencií, sympózií, školení, prednášok, kurzov, tlačových konferencií, výstavných akcií, zábavných, športových a kultúrnych aktivít s využitím cudzích jazykov, zaisťovanie a organizácia profesijného vzdelávania tlmočníkov a prekladateľov, zaistenie konferencií na kľúč, dabing.
42 - Služby jazykovo-organizačné, prekladateľské a tlmočnícke vrátane tlmočenia s výjazdom do zahraničia, tlmočenie simultánne, sprievodné, konsekutívne, tlmočenie po telefóne, služby súdnych tlmočníkov, zabezpečenie oficiálnych prekladov a prekladov notársky overených, dabing a preklady videokaziet, služby poradenské v spojení s využitím cudzích jazykov, zabezpečenie tlmočníckej techniky, predtlačové spracovanie dokumentov vrátane sadzby tlače, lokalizácie a preklady softvéru. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.01 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Aspena, s.r.o.; Trnavská cesta 5, Bratislava 
(740)  Attorney(s)  Ing. Miroslav Labudík - Patentový zástupca; Jesenského 1170/14, 024 04 Kysucké Nové Mesto 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  28.11.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2003 12/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.06.2004 6/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.12.2012 12/2012 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 10.11.2022 21/2022 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 3456-2002
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.12.2002 3 800,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.09.2012 149,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 05.10.2022 76,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 3456-2002
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 28.11.2002 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 04.12.2002 Type Delivered
Podanie individuálnej prihlášky OZ 04.12.2002 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 04.12.2002 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.12.2002 Type Payment
výsledok rešerše 22.09.2003 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 22.09.2003 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.03.2004 Type Sent document
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 26.05.2008 Type Delivered
Plná moc 26.05.2008 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 07.07.2008 Type Sent document
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.09.2012 Type Payment
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 18.09.2012 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 08.11.2012 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 04.04.2022 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 04.10.2022 Type Delivered
Sprievodný list 04.10.2022 Type Delivered
Sprievodný list 04.10.2022 Type Delivered
Výpis z obchodného registra 04.10.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 04.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 04.10.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 04.10.2022 Type Sent document
Potvrdenie o podaní 04.10.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 25.10.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 27.10.2022 Type Sent document
POZ 3456-2002
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 10.06.2008 LABUDÍK Miroslav, Ing.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.10.2022 Aspena, s.r.o. ASPENA, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku