Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3456-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  205523 
(151)  Dátum zápisu  04.03.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  28.11.2022 
(210)  Číslo prihlášky  3456-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.11.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.12.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.06.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Zvukové a obrazové záznamy na optických, magnetických a magnetooptických nosičoch, najmä záznamy z oblasti informácií, softvér v spojení s prekladateľskou činnosťou a tlmočením, dabingom a preklady videokaziet.
35 - Organizovanie obchodných a propagačných akcií, služby organizačné a stenografické v spojení s užívaním cudzích jazykov.
41 - Vzdelávacie služby v oblasti prekladateľskej a tlmočníckej, najmä organizovanie kongresov, konferencií, sympózií, školení, prednášok, kurzov, tlačových konferencií, výstavných akcií, zábavných, športových a kultúrnych aktivít s využitím cudzích jazykov, zaisťovanie a organizácia profesijného vzdelávania tlmočníkov a prekladateľov, zaistenie konferencií na kľúč, dabing.
42 - Služby jazykovo-organizačné, prekladateľské a tlmočnícke vrátane tlmočenia s výjazdom do zahraničia, tlmočenie simultánne, sprievodné, konsekutívne, tlmočenie po telefóne, služby súdnych tlmočníkov, zabezpečenie oficiálnych prekladov a prekladov notársky overených, dabing a preklady videokaziet, služby poradenské v spojení s využitím cudzích jazykov, zabezpečenie tlmočníckej techniky, predtlačové spracovanie dokumentov vrátane sadzby tlače, lokalizácie a preklady softvéru. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Aspena, s.r.o.; Trnavská cesta 5, Bratislava 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Miroslav Labudík - Patentový zástupca; Jesenského 1170/14, 024 04 Kysucké Nové Mesto 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2003 12/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.06.2004 6/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.12.2012 12/2012 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 10.11.2022 21/2022 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 3456-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.12.2002 3 800,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.09.2012 149,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 05.10.2022 76,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3456-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 28.11.2002 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 04.12.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 04.12.2002 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 04.12.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.12.2002 Typ Platba
výsledok rešerše 22.09.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 22.09.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.03.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 26.05.2008 Typ Doručené
Plná moc 26.05.2008 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 07.07.2008 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.09.2012 Typ Platba
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 18.09.2012 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 08.11.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 04.04.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 04.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 04.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 04.10.2022 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 04.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 04.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 04.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 04.10.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 04.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 25.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 27.10.2022 Typ Odoslané
POZ 3456-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 10.06.2008 LABUDÍK Miroslav, Ing.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.10.2022 Aspena, s.r.o. ASPENA, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku