Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 345-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  231684 
(151)  Dátum zápisu  13.02.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  345-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.02.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.11.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.04.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Čistiace prostriedky.
05 - Dezinfekčné prostriedky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SUPRACHLOR 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ATANI s.r.o.; Kopčianska 65, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  28.02.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.02.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.11.2011 11/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.04.2012 04/2012 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 13.10.2021 19/2021 MA3M
 
POZ 345-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 345-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 28.02.2011 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 22.03.2011 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.03.2011 Typ Platba
4 výsledok rešerše 20.07.2011 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 22.07.2011 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 09.08.2011 Typ Doručené
7 Odpoveď na správu úradu 08.09.2011 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 13.09.2011 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.02.2012 Typ Odoslané
10 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.07.2020 Typ Doručené
POZ 345-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku