Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 344-2006
(111)  Číslo ochrannej známky  216399 
(151)  Dátum zápisu  11.01.2007 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.02.2016 
(210)  Číslo prihlášky  344-2006 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.02.2006 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.10.2006 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.03.2007 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Torty; cukrovinky; čokoláda; chuťové prísady; jedlé ozdoby na torty; kakao; príchuti - arómy; príchuti do zákuskov s výnimkou éterických olejov.
35 - Maloobchodné služby s uvedenými tovarmi; sprostredkovanie nákupu a predaja uvedených tovarov; reklamné služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  DOBOŠOVA TORTA DRUGET 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MOF INVEST, a. s.; Chemlonská 1, 066 01 Humenné; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Regina Ivan, Ing.; Plzenská 15, 040 11 Košice; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.02.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.10.2006 10/2006 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.03.2007 03/2007 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.12.2016 12/2016 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 01.12.2016 12/2016 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 13.10.2021 19/2021 TC3M
 
POZ 344-2006
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 344-2006
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.02.2006 Typ Doručené
1a Plná moc 21.02.2006 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 13.03.2006 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.03.2006 Typ Platba
4 výsledok rešerše 20.07.2006 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 20.07.2006 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.01.2007 Typ Odoslané
7 36 Poplatok 16.06.2008 Typ Platba
8 36 Poplatok 16.06.2008 Typ Platba
9 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.06.2008 Typ Platba
10 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.06.2008 Typ Doručené
11 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 31.10.2008 Typ Odoslané
12 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 31.10.2008 Typ Odoslané
13 vnútrospisový list 02.12.2008 Typ Interné listy
14 vnútrospisový list 02.12.2008 Typ Interné listy
15 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 19.12.2008 Typ Odoslané
16 Odpoveď na správu úradu 19.02.2009 Typ Doručené
17 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.02.2009 Typ Doručené
18 vyžiadanie poplatku 17.03.2009 Typ Odoslané
19 Odpoveď na správu úradu 06.04.2009 Typ Doručené
19a Doklad 06.04.2009 Typ Doručené
20 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 11.05.2009 Typ Odoslané
21 rozhodnutie o zastavení konania - nedostatky 18.08.2009 Typ Odoslané
22 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 12.08.2016 Typ Doručené
22a Plná moc 12.08.2016 Typ Doručené
23 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 12.08.2016 Typ Doručené
24 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 12.08.2016 Typ Doručené
24a Plná moc 12.08.2016 Typ Doručené
24b Výpis z obchodného registra 12.08.2016 Typ Doručené
25 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.08.2016 Typ Platba
26 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 19.08.2016 Typ Platba
27 vyžiadanie poplatku 19.10.2016 Typ Odoslané
28 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.10.2016 Typ Platba
29 dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2016 Typ Odoslané
30 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 11.08.2021 Typ Doručené
31 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Typ Odoslané
POZ 344-2006
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.11.2016 MOF INVEST, a.s. MECOM INVESTMENT s. r. o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.09.2021 MOF INVEST, a. s. MOF INVEST, a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku