Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 343-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236103 
(151)  Dátum zápisu  15.11.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  06.03.2023 
(210)  Číslo prihlášky  343-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.03.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.08.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.01.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 09, 10, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Kozmetické prípravky; kozmetické potreby.
05 - Tehotenské testy; súpravy na testovanie tehotenstva; testovacie tehotenské prípravky; prípravky na diagnostikovanie tehotenstva; činidlá na lekárske účely používané v diagnostických tehotenských testoch; ovulačné testy; súpravy na testovanie ovulácie; prípravky na diagnostikovanie ovulácie; chemické prípravky na farmaceutické alebo lekárske účely; chemické činidlá na lekárske účely; chemické antikoncepčné prípravky; farmaceutické výrobky; chemicko-farmaceutické prípravky; liečivá na ľudskú spotrebu; digestíva na farmaceutické účely; enzýmy na lekárske účely; liečivé rastliny; liečivé nápoje; liečivé čaje; liečivé korene; dietetické látky prispôsobené na lekárske účely; masti na lekárske alebo farmaceutické účely; minerálne výživové doplnky; prípravky z aloy pravej na farmaceutické účely; propolis na farmaceutické účely; propolisové výživové doplnky; proteínové výživové doplnky; prípravky zo stopových prvkov pre ľudí a zvieratá; výživové doplnky; vitamínové prípravky, testy alebo testovacie súpravy na zistenie použitia drog alebo omamných látok; testy alebo testovacie súpravy na zistenie a určenie infekcie, na zistenie prítomnosti baktérií alebo vírusov; zverolekárske výrobky; hormóny na lekárske účely; liečivé prípravky do kúpeľa; vonné soli; absorpčné tampóny; dezinfekčné prípravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; prípravky na dezodoráciu vzduchu; náplasti, obväzový materiál; čistiace prípravky na kontaktné šošovky; diagnostické náplasti na určenie tehotenstva; diagnostické prípravky na lekárske účely; narkotiká; krv na lekárske účely.
09 - Meracie prístroje a pomôcky na stanovenie tehotenstva alebo ovulácie; nahrané počítačové programy na určovanie tehotnosti a/alebo ovulácie; prístroje a nástroje na indikáciu tehotenstva (s výnimkou lekárskych); CD a DVD disky s testovacím tehotenským alebo ovulačným programom.
10 - Prístroje a zariadenia na lekárske analýzy; lekárske prístroje a nástroje; skúšobné alebo diagnostické prístroje na lekárske účely; tehotenské pásy; rukavice na lekárske účely; antikoncepčné prípravky s výnimkou chemických; kondómy, prezervatívy; zariadenia na estetickú masáž; masážne prístroje; rukavice na masáž; vibromasážne prístroje; vaginálne striekačky; diagnostické prístroje na lekárske účely; zubné prístroje a nástroje; prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske; brušné korzety; fyzioterapeutické zariadenia; umelé končatiny; umelé oči a zubné protézy; ortopedické pomôcky.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a zdravotníckymi prípravkami a s lekárskymi potrebami; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v tr. 3, 5, 9 a 10; zhromažďovanie výrobkov uvedených v tr. 3, 5, 9 a 10 s cieľom umožniť zákazníkom ich nákup prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; obchodné poradenstvo pri predaji tovarov uvedených v tr. 3, 5, 9 a 10 prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.09.01, 24.09.05, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.12, 27.05.19, 29.01.01, 29.01.02, 24.13.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, žltá, zlatá, oranžová, červená, zelená, modrá, sivá, strieborná, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Imperial VITAMINS, s.r.o.; Horná 13, 038 61 Vrútky; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  BDO Legal s. r. o.; Mostová 2, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  06.03.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.08.2013 8/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.01.2014 1/2014 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 343-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.03.2013 200,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 11.10.2022 86,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 343-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 06.03.2013 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 07.03.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 14.03.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.03.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 19.04.2013 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.05.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 30.05.2013 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 04.06.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 06.12.2013 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 21.02.2014 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 16.05.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 11.07.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 30.09.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 30.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 30.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 30.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 03.10.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 11.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 11.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 11.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 27.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 27.10.2022 Typ Odoslané
POZ 343-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 15.05.2014 Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 27.10.2022 BDO Legal s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku