Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 343-2011
(111)  Trademark Number  231453 
(151)  Registration Date  13.01.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  343-2011 
(220)  Application Date  28.02.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.10.2011 
(450)  Publication of Registration Date  02.03.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 41, 42, 44 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Knihy; noviny; časopisy; periodické publikácie; tlačivá; tlačoviny.
41 - Organizovanie a vedenie kolokvií, vzdelávacích akadémií; organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov, sympózií, školení, kurzov, firemných dní, vzdelávacích prezentácií, vzdelávacích programov alebo vzdelávacích výstav, vzdelávacích programov v oblasti podnikania a administratívy pre začínajúcich podnikateľov; manažérske služby; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; vydávanie textov s výnimkou reklamných a náborových; online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; poskytovanie informácií o možnostiach vzdelávania, rekreácie, zábavy; vyučovanie a vzdelávanie.
42 - Prieskumy (inžinierske práce); architektonické poradenstvo; urbanistické plánovanie a služby architektonického ateliéru; služby ateliéru krajinnej architektúry.
44 - Záhradníctvo; návrhy, realizácie a údržba zelene; sadové úpravy okolia objektov, okrasných záhrad a drevín; služby záhradných architektov; záhradkárske služby; rastlinné škôlky, aranžovanie kvetov; zakladanie zelených striech a stien; návrhy, realizácia a údržba interiérových výsadieb a dizajnu v hydroponických systémoch a minerálnych substrátoch. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  20.01.11, 26.13.01, 27.05.01, 27.05.22, 27.05.24, 27.99.20 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Sobola Marek, Ing., PhD.; Javorová 3070/2, 010 07 Žilina; SK 
(740)  Attorney(s)  LABUDÍK Miroslav, Ing.; Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  28.02.2021 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  28.02.2021 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.10.2011 10/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.03.2012 03/2012 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.03.2016 03/2016 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.03.2016 03/2016 PC3M
5 Zaniknuté ochranné známky 13.10.2021 19/2021 MA3M
 
POZ 343-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 343-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 28.02.2011 Type Delivered
1a Plná moc 28.02.2011 Type Delivered
1b Vyjadrenie označenia 28.02.2011 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 22.03.2011 Type Sent document
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.03.2011 Type Payment
4 Oznámenie k poplatkom 04.04.2011 Type Delivered
5 výsledok rešerše 01.08.2011 Type Internal Letter
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.08.2011 Type Sent document
7 Odpoveď na správu úradu 10.08.2011 Type Delivered
7a Zoznam tovarov a služieb (SR) 10.08.2011 Type Delivered
8 pokyn na zverejnenie POZ 23.08.2011 Type Internal Letter
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.01.2012 Type Sent document
10 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.10.2015 Type Payment
11 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.10.2015 Type Payment
12 Žiadosť o zápis prevodu 08.10.2015 Type Delivered
12a Doklad o prevode 08.10.2015 Type Delivered
12b Plná moc 08.10.2015 Type Delivered
13 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 08.10.2015 Type Delivered
14 dodatok k osvedčeniu OZ 17.02.2016 Type Sent document
15 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 03.07.2020 Type Delivered
POZ 343-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 11.02.2016 martes FLORA, s.r.o. martes FLORA, s.r.o.
2 Prevod majiteľa 11.02.2016 Sobola Marek, Ing., PhD. martes FLORA, s.r.o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 11.02.2016 LABUDÍK Miroslav, Ing. LABUDÍK Miroslav, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku