Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 343-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  231453 
(151)  Dátum zápisu  13.01.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  343-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.02.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.10.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.03.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 41, 42, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Knihy; noviny; časopisy; periodické publikácie; tlačivá; tlačoviny.
41 - Organizovanie a vedenie kolokvií, vzdelávacích akadémií; organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov, sympózií, školení, kurzov, firemných dní, vzdelávacích prezentácií, vzdelávacích programov alebo vzdelávacích výstav, vzdelávacích programov v oblasti podnikania a administratívy pre začínajúcich podnikateľov; manažérske služby; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; vydávanie textov s výnimkou reklamných a náborových; online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; poskytovanie informácií o možnostiach vzdelávania, rekreácie, zábavy; vyučovanie a vzdelávanie.
42 - Prieskumy (inžinierske práce); architektonické poradenstvo; urbanistické plánovanie a služby architektonického ateliéru; služby ateliéru krajinnej architektúry.
44 - Záhradníctvo; návrhy, realizácie a údržba zelene; sadové úpravy okolia objektov, okrasných záhrad a drevín; služby záhradných architektov; záhradkárske služby; rastlinné škôlky, aranžovanie kvetov; zakladanie zelených striech a stien; návrhy, realizácia a údržba interiérových výsadieb a dizajnu v hydroponických systémoch a minerálnych substrátoch. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  20.01.11, 26.13.01, 27.05.01, 27.05.22, 27.05.24, 27.99.20 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sobola Marek, Ing., PhD.; Javorová 3070/2, 010 07 Žilina; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LABUDÍK Miroslav, Ing.; Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  28.02.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.02.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.10.2011 10/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.03.2012 03/2012 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.03.2016 03/2016 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.03.2016 03/2016 PC3M
5 Zaniknuté ochranné známky 13.10.2021 19/2021 MA3M
 
POZ 343-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 343-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 28.02.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 28.02.2011 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 28.02.2011 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 22.03.2011 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.03.2011 Typ Platba
4 Oznámenie k poplatkom 04.04.2011 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 01.08.2011 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.08.2011 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 10.08.2011 Typ Doručené
7a Zoznam tovarov a služieb (SR) 10.08.2011 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 23.08.2011 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.01.2012 Typ Odoslané
10 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.10.2015 Typ Platba
11 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.10.2015 Typ Platba
12 Žiadosť o zápis prevodu 08.10.2015 Typ Doručené
12a Doklad o prevode 08.10.2015 Typ Doručené
12b Plná moc 08.10.2015 Typ Doručené
13 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 08.10.2015 Typ Doručené
14 dodatok k osvedčeniu OZ 17.02.2016 Typ Odoslané
15 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 03.07.2020 Typ Doručené
POZ 343-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 11.02.2016 martes FLORA, s.r.o. martes FLORA, s.r.o.
2 Prevod majiteľa 11.02.2016 Sobola Marek, Ing., PhD. martes FLORA, s.r.o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 11.02.2016 LABUDÍK Miroslav, Ing. LABUDÍK Miroslav, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku