Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3427-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  209066 
(151)  Dátum zápisu  07.04.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  24.11.2013 
(210)  Číslo prihlášky  3427-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.11.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.01.2005 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.07.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  41 - Prevádzkovanie lotérií a stávkových hier. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  MOBIL LOTO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.; Brečtanová 1, 830 07 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  24.11.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.01.2005 01/2005 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.07.2005 07/2005 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 07.12.2010 12/2010 PD3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.04.2014 04/2014 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 02.04.2014 04/2014 ND3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom financií SR 22.10.2010 platná
 
POZ 3427-2003
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3427-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 24.11.2003 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.11.2003 Typ Doručené
2a Plná moc 27.11.2003 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 16.12.2003 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.12.2003 Typ Platba
5 výsledok rešerše 26.10.2004 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 26.10.2004 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.04.2005 Typ Odoslané
8 Podanie návrhu na výmaz - FAX 02.01.2008 Typ Doručené
9 Podanie návrhu na výmaz 04.01.2008 Typ Doručené
10 23 Pop. za Podanie návrhu na výmaz 21.01.2008 Typ Platba
11 41 Poplatok - kaucia 21.01.2008 Typ Platba
12 zaslanie návrhu na výmaz na vyjadrenie 30.01.2008 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zastavenie konania (prevod, licencia atď) 18.02.2008 Typ Doručené
14 rozhodnutie o zastavení výmazového konania na návrh účastníka 29.02.2008 Typ Odoslané
15 vnútrospisový list 09.04.2008 Typ Interné listy
16 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 08.10.2010 Typ Doručené
16a Plná moc 08.10.2010 Typ Doručené
16b Zmluva 08.10.2010 Typ Doručené
17 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.10.2010 Typ Platba
18 dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2010 Typ Odoslané
19 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.10.2013 Typ Doručené
20 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 21.10.2013 Typ Doručené
21 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.10.2013 Typ Platba
22 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.10.2013 Typ Platba
23 dodatok k osvedčeniu OZ 07.03.2014 Typ Odoslané
24 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.05.2019 Typ Doručené
24a Plná moc 16.05.2019 Typ Doručené
25 dodatok k osvedčeniu OZ 10.07.2019 Typ Odoslané
26 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 30.03.2021 Typ Doručené
26a Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
26b Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Typ Doručené
26c Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
26d Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Typ Doručené
26e Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
26f Plná moc 30.03.2021 Typ Doručené
POZ 3427-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.03.2014 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. TIPOS, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 03.07.2019 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária Litváková a spol., patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku