Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 342-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  230995 
(151)  Dátum zápisu  14.11.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  18.02.2021 
(210)  Číslo prihlášky  342-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.02.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.08.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.01.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 09, 10, 21, 25, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Krémy na obuv; leštiace krémy na obuv; krémy na kožu; mydlá proti poteniu nôh; obuvnícke vosky; bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie bielizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky; prípravky na čistenie zubov; protišmykové vosky; bieliace prípravky na čistenie kože.
09 - Ochranné obleky proti ohňu; osobné ochranné prostriedky proti úrazom, nehodám; laboratórne oblečenie; ochranné kombinézy; ochranná obuv proti žiareniu, ohňu a iným nebezpečenstvám; ochranná obuv proti úrazom; hasiace prístroje; odrazové sklíčka na oblečenie; ochranné čelenky; figurína na resuscitáciu (učebná pomôcka); nepriestrelné vesty; očné tienidlá; ohňovzdorné obaly; ochranné helmy; ochranné masky; ochranné obleky proti úrazom, radiácii a ohňu; ochranné rukavice proti rtg. lúčom na priemyselné účely; azbestové požiarnické ochranné štíty; ochranné zariadenia proti röntgenovým lúčom s výnimkou zariadení na lekárske účely; ochranné zariadenie proti prepätiu; okuliare; nástroje s okuliarmi; plávacie pásy; plávacie vesty; potápačské kombinézy; potápačské masky; potápačské skafandre; ochranné prilby; ochranné rukavice; potápačské rukavice; ochranné siete proti nehodám; bezpečnostné siete; signalizačné píšťalky; slnečné clony (optika); slnečné okuliare; ochranné tvárové štíty; tampóny do uší pre potápačov; záchranné bóje; záchranné člny; záchranné pásy; záchranné plachty; záchranné siete; záchranné vesty; záchranné zariadenia a prístroje na záchranu; zachytávače iskier, lapače iskier; zváračské prilby; chrániče na zuby; ochranné oblečenie, obleky a masky proti ohňu; ochranné helmy, prilby; azbestové odevy na ochranu proti ohňu; ochranné azbestové rukavice; clony proti radiácií na priemyselné účely; dávkovače, dozimetre; dýchacie masky a respirátory nie na umelé dýchanie; filtre dýchacích masiek; ochranné tvárové štíty; fluorescenčné štíty; ochranné odevy pre letcov; okuliarové rámy; prístroje na rozbor vzduchu; tienidlá; ušné zátky.
10 - Ortopedické pomôcky; rehabilitačná obuv; ortopedická obuv; zdravotná obuv; ortopedické vložky do topánok; podporné bandáže; chrániče sluchu; ortopedické výrobky; pančuchy na kŕčové žily; elastické pančuchy; podpory na ploché nohy; podporná bandáž; nosidlá pre chorých; umelé končatiny; umelé oči a zubné protézy; rukavice na masáž; anestéziologické masky; plachty, chirurgické povlaky; ochranné zariadenia proti röntgenovým lúčom; prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske; bandáže na kĺby (ortopedické); chrániče na barly; barly; brušné korzety; brušné pásy; zariadenia na fyzické cvičenia na lekárske účely; defibrilátor; dýchacie prístroje na umelé dýchanie; elastické pančuchy; chrániče sluchu; korzety na zdravotnícke účely; elastické nákolenníky; ortopedické bandáže na kolená; náprstky (chrániče na prsty) na lekárske účely; nosidlá pre chorých; podporné obväzy; odevy do operačných sál; ohrievacie vankúšiky (pre prvú pomoc); resuscitačné prístroje; rukavice na lekárske účely; rúška pre nemocničný personál; suspenzory, podpínadlá; tehotenské pásy; vankúše a vankúšiky proti preležaninám; vibromasážne prístroje; vyhrievacie vankúše na lekárske účely.
21 - Kefy na obuv; kefársky tovar; kefy; štetky a štetce okrem maliarskych; materiály na výrobu kief; prostriedky a pomôcky na čistenie; oceľová vlna a drôtenky; lyžice na obúvanie, obuváky; napínače na obuv; vyzuváky; leštiace rukavice; potreby pre domácnosť, nie z drahých kovov; rukavice pre domácnosť; záhradnícke rukavice; neelektrické leštiace zariadenia na leštenie a čistenie topánok; napínače na obuv, rukavice alebo oblečenie; domáce a kuchynské potreby a nádoby; hrebene a špongie.
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy, najmä pracovné odevy, pracovná obuv, pracovné pokrývky hlavy; bielizeň, pracovná bielizeň; nepremokavé odevy; pracovná spodná bielizeň; pracovné plášte; protišmykové pomôcky na obuv; špičky na obuv; podpätky na obuv; galoše; šnurovacie topánky; celé topánky; pracovné plášte; čelenky; čiapky; bundy; gamaše (vysoké); goliere (oblečenie); chrániče uší (proti chladu ako pokrývka hlavy); kabáty; kombinézy (oblečenie); konfekcia (odevy); náprsenky; opasky; pančuchy absorbujúce pot; pánske spodky; pleteniny (oblečenie); rukavice; spodná bielizeň zabraňujúca poteniu; spodná bielizeň pohlcujúca pot; šilty na pokrývky hlavy; tielka, tričká; vesty; uniformy; vrchné ošatenie; pleteniny ako oblečenie; šilty na pokrývky hlavy; opasky; nohavice; vrchné ošatenie; zástery; závoje; zvrchníky.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s oblečením, obuvou, pracovnými odevmi, ochrannými pomôckami, osobnými ochrannými prostriedkami, pracovnými topánkami, bezpečnostnými prvkami a zariadeniami, s pokrývkami hlavy, chráničmi; zhromažďovanie rozličných výrobkov, najmä tovarov uvedených v triedach 3, 5, 9, 10, 21, 25 (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; zbieranie údajov do počítačových databáz; obchodná administratíva; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); reklamné služby; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; prenájom reklamných priestorov; obchodné sprostredkovanie služieb v triede 35; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.17.02, 26.04.04, 27.05.04, 27.05.19, 26.03.23, 09.03.20, 27.03.15, 27.99.22 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ĽUBICA, s.r.o.; Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.02.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.08.2011 08/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.01.2012 01/2012 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.07.2018 07/2018 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 28.04.2021 08/2021 ND3M
 
POZ 342-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 342-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.02.2011 Typ Doručené
2 všeobecný referátnik 02.03.2011 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.03.2011 Typ Platba
4 Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.03.2011 Typ Doručené
4a Vyjadrenie označenia 14.03.2011 Typ Doručené
4b Plná moc 14.03.2011 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 27.05.2011 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 27.05.2011 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.11.2011 Typ Odoslané
8 Žiadosť o zápis prevodu 23.03.2018 Typ Doručené
8a Doklad o prevode 23.03.2018 Typ Doručené
8b Plná moc 23.03.2018 Typ Doručené
9 Doplnenie materiálov 26.03.2018 Typ Doručené
9a Doklad o prevode 26.03.2018 Typ Doručené
10 vyžiadanie poplatku 13.04.2018 Typ Odoslané
11 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.04.2018 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 04.06.2018 Typ Odoslané
13 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 24.06.2020 Typ Doručené
14 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 18.02.2021 Typ Doručené
15 vyžiadanie poplatku za obnovu 02.03.2021 Typ Odoslané
16 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 18.03.2021 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 26.03.2021 Typ Odoslané
POZ 342-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 01.06.2018 ĽUBICA, s.r.o. Ľubica Podolcová ĽUBICA
2 Zápis alebo zmena zástupcu 01.06.2018 Porubčan Róbert, Ing. Porubčan Róbert, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku